Startsida Umeå kommun

Varsamhet

Varsamhet är ett av ledorden i plan- och bygglagen vid förändringar av byggnader. Varsamhet är viktig både för husets yttre och husets inre.
Syftet med att vara varsam är att behålla det som är unikt och karaktäristiskt för byggnaden och den befintliga miljön. Kravet på varsamhet finns för alla byggnader oavsett ålder.

Många enskilda byggnader är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får därför enligt plan- och bygglagen inte förvanskas. Det innebär att dessa byggnaders ursprungliga yttre och inre karaktär ska bevaras. Byggnadsnämnden har låtit ta fram byggnadsordningar för fem centrumnära stadsdelar i Umeå. I byggnadsordningarna behandlas stadsdelarnas karaktärsdrag som vägledning vid förändring, förnyelse och utveckling. Syftet är att bidra till en gemensam syn på hur arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter kan tas tillvara i stadsdelarnas fortsatta utveckling.  

I byggnadsordningarna utpekas särskilt värdefulla hus och bebyggelseområden. Dessutom anges förhållningssätt som vägledning vid hantering av plan- och bygglovärenden.

Byggnadsminne


Byggnadsminnesförklaring är Sveriges starkaste skydd för enskilda byggnader och byggnadsmiljöer. Den grundar sig på kulturminneslagen (SFS 1988:950). I Västerbottens län finns det lite mer än 70 byggnadsminnen som skyddas av lagen.

Det är länsstyrelsen som ansvarar för byggnadsminnen. Om du vill ändra utanpå eller inuti ett byggnadsminne måste du först be Länsstyrelsen i Västerbotten om lov. Det gör du genom att fylla i en ansökan och posta den till länsstyrelsen. Det är viktigt att veta att byggnadsnämnden vill se vad länsstyrelsen har beslutat innan de fattar sitt beslut rörande dina byggnadsplaner. Kyrkor, begravningsplatser och fornminnen skyddas särskilt i Kulturminneslagen.

I Miljöbalken (SFS 1998:808) anges också Sveriges riksintressen för natur- och kulturmiljöer

För med information se Byggnadsminnen i Västerbotten, Bo Sundin, Länsantikvarie på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.