Startsida Umeå kommun

Avgifter, taxor

För handläggningen av bygglov, rivningslov, marklov, anmälningspliktiga åtgärder, villkorsbesked, med mera debiteras du som söker (byggherren) enligt gällande taxa. Avgiften varierar beroende på vad du ska bygga, hur stort du bygger, om det är inom eller utanför detaljplan, om byggnationen innebär en avvikelse, hur många sakägare som måste höras av kommunen, med flera aspekter.

Exempel på avgifter för vanliga åtgärder

Nedan finns några exempel på avgifter för de vanligaste åtgärderna. Avgifterna i exemplen ger ett riktvärde på vad en ansökan kommer att kosta, det vill säga avgiften är inte exakt utan utgör enbart ett riktvärde. Avgifter tillkommer för kartmaterial.

Nybyggnad av enbostadshus/fritidshus upp till 300 m²

19 000-40 000 kr

Nybyggnad av garage, förråd upp till 99 m²

7 300-16 000 kr

Tillbyggnad 30 m²

8 600-15 200 kr

Rivning upp till 250 m²

4 400 kr

Installation av eldstad (anmälan)

1 320 kr

Plank eller mur

2 800-10 600 kr

Attefallshus (Komplementbostadshus) 25 m²

9 000 kr

Attefallshus (Komplementbyggnad) 25 m²

2 200-5000 kr

Attefallstillbyggnad 15 m²

1 320-3 520 kr

Inglasat uterum 25 m²

6 500-12 500 kr

Inglasning av en balkong

4 000-8 200 kr

Fasadändring

2 800-7 300 kr

 

Beställning och priser av kartmaterial

Nybyggnadskarta från 9 660 kr.

Enkelt underlag för sitautionsplan - från 945 kr, timtaxa tillkommer vid behov av inmätning. Denna produkt är inte myndighetsutövning, varpå moms tillkommer.

Avgift för en strandskyddsdispens

Avgift för en godkänd dispens är enligt gällande taxa 8 800 kr.

Avgift för en avslagen ansökan om dispens är enligt gällande taxa 8 800 kr.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.