Startsida Umeå kommun

Bygglovarkiv

I vårt arkiv finns handlingar och ritningar från tidigare bygglov, bygganmälan eller anmälningspliktiga åtgärder.  

Vi kan inte garantera att just den handling du söker efter finns då arkiv­metoderna har varierat över tiden.

Du kan beställa handlingar/ritningar genom att fylla i formuläret nedan så skickar vi handlingarna digitalt till dig via mejl (kostnad enligt kommun­fullmäktiges taxa för utlämnande av handling).

Om du har frågor eller vill ha handlingar utskrivna på papper kontaktar du kundtjänst för Plan och bygg för att boka ett möte med en handläggare.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)


Ange vilka handlingar som efterfrågas: * (obligatorisk)
Multiple selection
Så behandlar vi dina personuppgifter:

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende. Syftet med behandlingen är att kunna handlägga ditt ärende och återkoppla till dig på ett enkelt och smidigt sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas under tiden ärendet pågår och därefter gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om dina rättigheter. www.umea.se/gdpr

Sidan har granskats 2018-12-05

Sidans kortadress: www.umea.se/bygglovarkiv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.