Startsida Umeå kommun

Mur, plank, spalje, stängsel och staket

Stängsel eller spaljé

Bygglov krävs inte för att anordna ett stängsel eller en spaljé. Inom bostadsområden anser byggnadsnämnden att det är olämpligt att anordna ett stängsel med hänsyn till karaktären. Inom industriområden är det mer lämpligt att anordna stängsel.

En spaljé är många gånger lika hög som ett plank men helt genomsiktlig, förutom eventuell klängande växlighet som kanske anordnas till.

Tänk på trafiksäkerheten vid anordnande av ett stängsel eller en spaljé, se Gator och Parkers riktlinjer för träd och buskars utformning och Fastighetsägarens ansvar för riktlinjer för utformning kring korsningar och utfarter.

Observera att stängsel och spaljéer kan kräva dispens från strandskydd om sådant finns.

Plank

Plank är en inhägnad som är tät och det är en åtgärd som kräver bygglov. Plank till en uteplats som är placerad och utformade enligt "friggebodreglerna" behöver inte bygglov.

Byggnadsnämnden bedömer generellt att plank/högre staket är olämpligt mot gata eller grönområde. Avvikelser kan förekomma vid högt trafikerade vägar för att minska buller inom industriområden samt vid kommunens återvinningsstationer.

Tänk på trafiksäkerheten vid anordnande av ett stängsel eller en spaljé, se Gator och Parkers riktlinjer för träd och buskars utformning och Fastighetsägarens ansvar för riktlinjer för utformning kring korsningar och utfarter.

Här kan du läsa mer om byggnadsnämndens riktlinjer för plank.

Observera att plank kan kräva dispens från strandskydd om sådant finns.

Mur och stödmur

Murar och stödmurar under 50 centimeter räknas som kantstenar och behöver inget bygglov. Att anlägga en mur högre än 50 centimeter kräver ett bygglov. För en stödmur högre än 50 centimeter krävs det ett marklov om tomten ligger i ett område med detaljplan eller områdesbestämmelse.

Tänk på trafiksäkerheten vid anordnande av ett stängsel eller en spaljé, se Gator och Parkers riktlinjer för träd och buskars utformning och Fastighetsägarens ansvar för riktlinjer för utformning kring korsningar och utfarter.

Observera att murar kan kräva dispens från strandskydd om sådant finns.

Staket

Ett staket som maximalt är 120 cm högt och utformat så att det går att se igenom kräver inget bygglov.

Tänk på trafiksäkerheten vid anordnande av ett stängsel eller en spaljé, se Gator och Parkers riktlinjer för träd och buskars utformning och Fastighetsägarens ansvar för riktlinjer för utformning kring korsningar och utfarter.

Observera att staket kan kräva dispens från strandskydd om sådant finns.

Kräver ditt plank, mur, stödmur eller staket bygglov eller marklov?

Om din tänkta åtgärd innebär att det krävs ett bygglov, eller marklov, på grund av att det inte kan ses som en bygglovsbefriad åtgärd ska detta sökas innan åtgärden påbörjas.

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om uppförande av plank, mur, stödmur eller staket är:

  • Detaljritning på plank, mur, stödmur eller staket
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning (stödmur)
  • Ev. Sektionsritning (stödmur)

Instruktioner

  • Ange var på tomten planket, muren, stödmuren eller staketet placeras
  • Ange avstånd till fastighetsgräns eller närliggande byggnader
  • Detaljritning (höjd, bredd, längd, utformning)
  • Färg
  • Annan information

Se "Ansök" för information om hur du ansöker om bygglov via självservice eller blankett.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.