Startsida Umeå kommun

Före bygget påbörjas

Tillsammans med bygglovsbeslutet skickas en kallelse till tekniskt samråd ut med bland annat uppgifter om vilka tekniska handlingar som ska redovisas i ärendet innan startbesked kan ges. Det kan vara handlingar så som geoteknisk undersökning, färdigställandeskydd, kontrollplan, brandskyddsdokumentation med flera.

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig närvara och man diskuterar bland annat byggherrens ansvar, byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och väsentliga tekniska egenskaper. Byggnadsinspektören för protokoll som sedan skickas ut till mötetsdeltagare efter samrådet.

Startbesked

När alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats och byggnaden kan anses komma att uppfylla de krav som ställs, kan ett startbesked ges och du får då börja bygga.

Byggsanktionsavgift om du saknar start- och slutbesked

Om du börjar bygga utan att du fått ett startbesked föreläggs du att betala en byggsanktionsavgift som baseras på gällande prisbasbelopp och arean på det du bygger.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.