Startsida Umeå kommun

Lov eller anmälan

Beroende på vad det är du vill bygga krävs det antingen bygglov eller en anmälan. Observera att det aldrig behövs både lov och anmälan.

Bygglov krävs vid

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Fasadändring: En sådan åtgärd som ändrar byggnadens utseende, till exempel byte av fönster eller fasadfärg.
 • Väsentlig ändring av en byggnads användning, till exempel från bostad till kontor.
 • Anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel upplag, plank eller murar. 

För en- och tvåbostadshus finns enklare åtgärder och byggprojekt som är fråntagna bygglovsplikten. De kallas i dagligt tal friggebodsreglerna och Attefallsåtgärder.

När krävs anmälan

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid:

 • Rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område.
 • Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i en byggnad eller tomt. Även vid installation av eldstad, rökkanal, hiss och ventilation i byggnader samt uppförande av ett vindkraftverk.
 • En ändring av byggnad som påverkar brandskyddet eller bärande konstruktioner, till exempel vid ändrad planlösning.
 • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.
 • Attefallsbyggnad på max 25 kvm byggnadsarea
 • Attefallstillbyggnad på max 15 kvm bruttoarea
 • Inredning av ny bostad i ett befintligt enbostadshus

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.