Startsida Umeå kommun
Grupp med personer

Anders Blomqvist och Patrick Pettersson från företaget Siemens som har haft uppdraget att genomföra projektet tillsammans med Umeå kommun, samt Ulf Larsson, projektledare för Energiprojektet och Ulf Roth, driftingenjör, Umeå kommun.

Lyckat projekt ger 48,5 miljoner kronor i minskade energikostnader

På fem år har energianvändningen i Umeå kommuns byggnader sänkts med 17 procent och kommunen har sparat 48,5 miljoner kronor i minskade energikostnader. Det är resultatet efter kommunens stora energiprojekt.

29 april satte Umeå kommun punkt för Energiprojektet – ett sjuårigt arbete med att energieffektivisera kommunens byggnader.

– I grund och botten handlar det om att sköta kommunens fastigheter på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt, utan att för den skull tumma på en god inomhusmiljö, säger Ulf Larsson, energiingenjör och projektledare för Energiprojektet.

Resultatet visar att man lyckats spara 17 procent energi och sänka koldioxidutsläppen med 6 111 ton per år. Det motsvarar ungefär 2 000 normala bilars utsläpp per år. På fem år har energikostnaden minskat med 20 procent och kommunen har gjort en kostnadsbesparing på 48,5 miljoner kronor.

120 fastigheter

Projektet har omfattat 120 av kommunens fastigheter; bland annat skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden, idrottshallar, kulturfastigheter och kontor. Under projektet har man undersökt och förbättrat system som påverkar energianvändningen, till exempel värme, ventilation, vatten, el och byggnadsskal.

– Att tilläggsisolera, förbättra belysning och byta ut gamla pumpar och ventilationsfläktar har varit de viktigaste åtgärderna för att minska energianvändningen, säger Ulf Larsson, som också poängterar att projektet inte hade varit möjligt utan driftpersonalens löpande optimeringsarbete.

Helhetsgrepp vid energibesparing

Energiprojektet är ett så kallat EPC-projekt. EPC (Energy Performance Contracting) är ett helhetsgrepp vid energiinvesteringar där alla kostnader och vinster vägs samman och en rad åtgärder genomförs samtidigt.

När projektet startade räknades Umeå kommuns Energiprojekt som Sveriges största energisparprojekt av detta slag. De 140 miljoner kronor som Umeå kommuns politiker avsatte till projektet 2008 är man nu på god väg att ta igen i form av minskade energikostnader.

När Energiprojektet nu avslutas fortsätter man med åtgärderna som ska generera besparingar i många år framöver. Arbetet med energieffektivisering fortsätter också på andra håll.

– Nu tittar vi vidare på hur vi ska jobba med fler energiåtgärder. Målet är att Umeå kommuns fastigheter ska klara 165 kilowattimmar per kvadratmeter och år fram till 2020, för att klara det måste alla kommunens verksamheter involveras i miljö- och energieffektiviseringsarbetet i en högre grad än tidigare, säger Ulf Larsson.

Kontakt

Ulf Larsson
energiingenjör
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 18
070-646 23 18
mejl

Patrick Pettersson
utförandechef
Siemens BT
090-71 67 75
070-311 88 47
mejl

Mer information

Läs mer om Umeå kommuns arbete med att energieffektivisera sina fastigheter på www.umea.se/energieffektivisering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.