Startsida Umeå kommun

Energieffektivisering i kommunens fastigheter

Som kommuninvånare ska du kunna veta att kommunens fastigheter sköts på ett miljövänligt respektive energi- och kostnadseffektivt sätt, utan att det för den skull tummas på en god inomhusmiljö.

Umeå kommun Fastighet har sedan många år arbetat med att systematiskt kartlägga energianvändningen och energieffektivisera Umeå kommuns bygg­nader. Detta berör utbildningslokaler, vård- och omsorgslokaler samt kultur- och fritidslokaler. Vi kan uppnå en mer effektiv energianvändning genom allt ifrån smartare materialval till bättre rutiner gällande uppvärmning och belysning.

Inom arbetet med energieffektivisering arbetar vi bland annat med att:

Ställa höga krav vid nyproduktion

Umeå kommun ställer höga krav på energiförbrukning i nybyggda fastigheter. All kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kWh/m² och år plus eventuellt ventilationstillägg.

Hösten 2014 stod till exempel Hedlunda förskola färdig – Norrlands första offentliga passivhus och bland de nordligaste certifierade passivhusen i världen. Hedlunda förskola har en energiförbrukning som är 50–70 procent lägre än nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR).

Sänka energianvändningen i kommunens fastigheter

Umeå kommuns fastigheter använder i dagsläget 176 kWh/m² (siffror från 2015). Till 2020 är målet att energianvändningen ska sänkas ytterligare till 165 kWh/m².

För att nå målet arbetar vi bland annat med en rad olika projekt.

Pågående energiprojekt

 1. Alternativa energikällor, 2016–2018
  Ett arbete med att utveckla användningen av alternativa energikällor, till exempel solceller.
 2. Visualiseringsprojekt, 2016–2019 (del av EU-projektet elighthouse
  Tillsammans med fler kommunala verksamheter planerar Fastighet för att synliggöra energiförbrukningen i kommunens lokaler. Till exempel planeras det för att testa skärmar som visar energiförbrukning i storkök.

Uppfyllda mål/avslutade projekt

 1. Sänkt energianvändning i kommunens fastigheter, 2008–2015
  Målet var att sänka specifik energianvändning i kommunens samtliga fastigheter från 206 kWh/m² till 180 kwh/m² till år 2015. Det målet uppfylldes redan 2013.
 2. Energiprojektet (EPC-projektet), 2008–2015
  Umeå kommun genomförde tillsammans med Siemens ett EPC-projekt mellan 2008 och 2015. Resultatet visar att man lyckats spara 17 procent energi och sänka koldioxidutsläppen med 6 111 ton/år. På fem år har energikostnaden minskat med 20 procent och kommunen har gjort en kostnadsbesparing på 48,5 miljoner kronor. Läs mer om Energiprojektet
 3. Oljan bort som primäruppvärmning, 2006–2013
  Fastighet har arbetat med miljövänligare energislag för att kunna värma kommunens lokaler på mest miljövänliga och kostnadseffektiva sätt.
  Sedan 2013 har kommunen ingen olja som primär uppvärmning i sina byggnader. Fjärrvärme, värmepump och biobränsle väljs före övriga energikällor.
Kontakt

Ulf Larsson
energiingenjör
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 18
ulf.a.larsson@umea.se

Umeå kommuns energimål
 1. Umeå kommuns fastigheter ska klara 165 kWh/m² och år fram till 2020.
 2. All kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kWh/m² och år.
Energiledningssystem

Umeå kommun har ett energiledningssystem (energicertifierad enligt ISO 50001) som stöd i energiarbetet.

Där samlar vi policys, mål, mätkriterier och arbeten med att nå målen med att minska kommunens energipåverkan.

Umeå kommun var först bland kommunerna i Sverige med
att arbeta systematiskt mot ett certifierat energiledningssystem.

Mer information

Att nå en effektiv energianvänd­ning handlar även om små åt­gärder i det dagliga som att släcka belysningen och att stänga av datorer.

Så kan du spara energi på din arbetsplats

Sidan har granskats 2018-11-05

Sidans kortadress: www.umea.se/energieffektivisering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.