Skolor och förskolor

Barn och ungdomar tillbringar mycket tid inomhus på förskolor, skolor, fritidshem och ungdomsgårdar. Brister i inomhusmiljön misstänks bidra till att allergier och överkänslighet ökar. Underdimensionerad ventilation, brister i städning, hög bullernivå, rökning samt fuktskador i byggnader är exempel på faktorer som har negativ inverkan på barns hälsa. Det blir också svårare för barnen att koncentrera sig och ta till sig undervisning om inomhusklimatet inte fungerar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande. Tillsynen inriktas på att varje verksamhet ska uppfylla miljöbalkens krav på kunskap om den egna verksamheten så att hälsoriskerna minimeras. Detta sker bland annat genom granskning av skolornas egenkontroll.

Anmälan

Förskolor och grundskolor, gymnasieskolor, fritidslokaler och liknande verksamheter ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Om en verksamhet flyttar till ny lokal eller gör en större förändring i sina lokaler måste även det anmälas. Nya eller förändrade lokaler kan medföra att det måste göras nya riskbedömningar.


Bild förskolan Spiltan
Kontakt

Hans Sandberg
090-16 16 94, 070-334 16 94

Kristina Hägglund
090-16 16 92, 070-546 16 92

Erik Nilsson
090-16 16 99, 073-067 16 99

Christina Hagman
090-16 16 64, 070-216 88 53

Blanketter och avgifter

Länk till blankettbanken

Länk till avgifter och taxor

Anmälan av yrkesmässig hygienisk verksamhet

Mer information
Sidan uppdaterad 2015-04-09 av Ulla Aronsson Miljö
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!