Startsida Umeå kommun

Mark, sten och grus

Även du som privatperson kan ägna dig åt åtgärder som bedöms som miljöfarlig verksamhet, exempelvis upplag och utfyllnader.

Anmälningsplikt

Jord- och schaktmassor, sten och grus räknas i de flesta fall som avfall om det blir över vid ett vägbygge, ledningsgrävning och så vidare. Om du vill använda sådana massor måste du i många fall anmäla detta till Miljö- och hälsoskydd.

När ska man anmäla?

Det kan vara svårt att avgöra när anmälan krävs då det är risken för förorening som avgör. Även om massorna är fria från föroreningar kan de förorena genom damning eller grumling av vattendrag. Hör gärna av dig i god tid så kan du få hjälp och råd.

Regler

  • Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan lämnas till Miljö- och hälsoskydd.
  • Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa ska man söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan men det kan ändå behövas marklov, strandskyddsdispens och/eller samråd med Länsstyrelsen angående förändring av naturmiljön.
  • I vattenskyddsområden kan det finnas speciella regler för schaktning och liknande.
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.