Startsida Umeå kommun

Anmäl hälsorisker

För att Miljö- och hälsoskydd ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk.

Enligt miljöbalken (9 kap. 3 §) innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".

Enligt miljöbalken är fastighetsägaren/verksamhetsinnehavaren skyldig att vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Anonymt och kostnadsfritt

Klagomål kan lämnas anonymt. Det är naturligtvis bra om du uppger vem du är eftersom vi kan komma att behöva kontakta dig för mer uppgifter i ärendet. Om du anmäler anonymt innebär det också att du inte kan överklaga beslut i ärendet.

Klagomål behöver inte vara skriftliga utan kan lämnas muntligt eller via e-post. Det kostar ingenting för dig att lämna ett klagomål. Däremot kan den som orsakar olägenheten debiteras en avgift för tillsyn enligt miljöbalken, ifall klagomålet är befogat.

Miljö- och hälsoskydd handlägger klagomål i följande steg

1. Fastighetsägaren/verksamhetsinnehavaren informeras genom brev om klagomålet. Miljö- och hälsoskydd begär att omständigheterna undersöks och att fastighetsägaren/verksamhetsinnehavaren skickar in förslag på eventuella åtgärder.

2. Därefter gör Miljö- och hälsoskydd en bedömning i ärendet och du som framfört klagomålet får möjlighet att lämna synpunkter.

Om klagomålen kvarstår

3. Miljö- och hälsoskydd gör en inspektion för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder. Denna handläggning debiteras verksamhetsinnehavaren/fastighetsägaren med 973 kr/timme. Om Miljö- och hälsoskydd bedömer att risk för olägenhet inte förekommer avslutas ärendet.

Uppföljning

Miljö- och hälsoskydd kan i senare skede göra uppföljande inspektioner för att undersöka resultaten av tidigare åtgärder eller underlåtande att vidta åtgärder.

Observera

Enligt 17 § Förvaltningslagen kommer en kopia på denna blankett att skickas till fastighetsägaren eller verksamhetsutövare som du angett orsakar störningen. Uppgifterna på denna blankett utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig.

Följande problem handläggs inte av Miljö- och hälsoskydd:

Ovårdad tomt

Kontakta kundtjänst Plan och bygg      
090-16 13 61

Arbetsmiljöfrågor

Kontakta Arbetsmiljöverket
090-17 07 00

Bristande renhållning av gator, torg och parker

Kontakta Gator och parkers felanmälan
via formulär
090-16 14 61

Skadedjur på allmän plats

Kontakta Jägarförbundet
090-14 43 00

Döda sälar

Kontakta Umeå marina forskningscentrum
090-786 79 74 eller

Naturhistoriska riksmuseet
08-519 540 00

Klagomål på sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser)

Kontakta fastighetsägaren

Krav på ekonomisk kompensation för störningar

Kontakta värd eller hyresnämnd (om du bor i hyreslägenhet)

Skade- och olycksfallsrisker

Kontakta Risklinjen  
020-93 00 00

Kontakt

Miljöinspektörer:

Christina Hagman
090-16 16 64

Regina Ulfsparre
090-16 16 67

Om du har frågor om hälsoskydd eller om hur du fyller i klagomålsblanketten kan du kontakta Miljö- och hälsoskydd.

Tfn 090-16 10 00 (vx)
Vardagar kl. 9-12, 13-16

mhn@umea.se

Om du väljer att lämna klagomål anonymt finns inte möjlighet att informera om hur ärendet fort­skrider. I vissa fall kan det även vara svårt att handlägga ärendet.

Blankett

I blankettbanken hittar du vår blankett för att göra en klagomålsanmälan.

Vi lovar att...

… du som skickar in klagomål får en återkoppling inom 10 arbetsdagar.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.