Startsida Umeå kommun

Skolor och förskolor

Barn och ungdomar tillbringar mycket tid inomhus på förskolor, skolor, fritids­hem och ungdomsgårdar. Brister i inomhusmiljön misstänks bidra till att allergier och överkänslighet ökar. Underdimensionerad ventilation, brister i städning, hög bullernivå, rökning samt fuktskador i byggnader är exempel på faktorer som har negativ inverkan på barns hälsa. Det blir också svårare för barnen att koncentrera sig och ta till sig undervisning om inomhusklimatet inte fungerar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning, vård oh annat omhändertagande. Tillsynen inriktas på att varje verksamhet ska uppfylla miljöbalkens krav på kunskap om den egna verksamheten så att hälsoriskerna minimeras. Detta sker bland annat genom granskning av skolornas egenkontroll.

Anmälan

Förskolor och grundskolor, gymnasieskolor, fritidslokaler och liknande verksam­heter ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Om en verksamhet flyttar till ny lokal eller gör en större förändring i sina lokaler måste även det anmälas. Nya eller förändrade lokaler kan medföra att det måste göras nya riskbedömningar.

Bild förskolan Spiltan
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Miljöinspektörer

Christina Hagman
090-16 16 64

Ylva Lestander
090-16 17 30

Digital blankett för anmälan

Vi vill gärna att ni anmäler er verksamhet digitalt. Här finns länk till blankettsamlingen. Välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Anmälan ny lokal

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.