Startsida Umeå kommun

Egenkontroll i skolor och förskolor

Alla som driver lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontrollen syftar till att förebygga och motverka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakat besvär för hälsan eller för miljön.

Anmälningspliktiga verksamheter

Skolor, förskolor och fritidshem är exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. För anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontroll. Kraven på egenkontroll gäller alla verksamheter, även fastighetsägaren som hyr ut lokalen.

Utformning av egenkontrollen

Följande punkter ska enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll finnas med:

Ansvar

Det ska finnas en fastställd fördelning av ansvaret för de frågor som regleras av miljöbalken, dess föreskrifter och beslut meddelade med stöd av miljöbalken. Arbetsuppgifterna ska vara delegerade så långt ut i organisationen som möjligt för att få ett väl fungerande förebyggande arbete.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredning och utrustning hålls i gott skick och för att i god tid kunna sätta in åtgärder mot brister i verksamheten, till exempel:

  • Ventilationskontroll
  • Hantering av avfall
  • Rutiner för skötsel och underhåll

Risker

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Exempel på risker är:

  • Barnsäkerhet i lokaler, utrustning och omgivning
  • Allergironder
  • Mätningar av termiskt klimat, fukt och luftföroreningar inomhus
  • Bullermätningar

Kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker för hälsan eller miljön.

 
Dokumentationen är viktig

Rutiner, ansvarfördelning, riskvärdering, resultat av undersökningar med mera ska dokumenteras. Vid tillsyn kan Miljökontoret begära att få uppgifter och handlingar från egenkontrollen.

Bild från förskola
Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Miljöinspektörer

Christina Hagman
090-16 16 64

Ylva Lestander
090-16 17 30

Mer information

Läs hela texten om egenkontroll för skolor och förskolor

Naturvårdsverkets handbok (2001:3) "Egenkontroll en fortlöpande process"

Socialstyrelsens allmänna råd:

Ventilation - SOSFS 1999:25
Radon - SOSFS 1999:22 och 2004:6
Fukt och mikroorganismer - SOSFS 1999:21
Städning - SOSFS 1996:33
Termiskt inomhusklimat - SOSFS 1988:2
Buller inomhus - SOSFS 1996:7
Hälsorisker från vissa golvmaterial - SOSFS 1989:45

Folkhälsomyndigheten och Astma- och allergi-förbundet har checklistor för allergironder i förskolor och skolor-

Boverket har information om bland annat legionella

Miljöbalken och annan lagtext

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.