Startsida Umeå kommun

Avtal

När kommunen har anvisat mark till ett företag kommer parterna överens om hur överlåtelsen ska gå till genom att teckna ett avtal. I kommunens arbete med markanvisning förekommer ett flertal avtalstyper.

Föravtal

Ett föravtal kan föregå markanvisning när byggherren vill ha preliminära besked om till exempel fördelning av exploateringskostnader och vem som står risken vid så kallad förgävesplanering. Föravtal kan ses som ett ”letter of intent”. Ett föravtal kan också ge en byggherre möjlighet att delta i Mark och exploaterings arbete i tidiga planeringsskeden. ​

Markanvisningsavtal

I ett markanvisningsavtal regleras byggherrens rätt att under en bestämd tid arbeta med förutsättningarna för ny bebyggelse. Markanvisningsavtalet fullföljs genom en försäljning eller tomträttsupplåtelse.

Genomförandeavtal

Avtal mellan kommunen och en byggherre, som fastställer gemensamma mål och reglerar parternas rättigheter och skyldigheter i samband med en exploatering av mark. Genomförandeavtal är ett samlingsbegrepp för både markanvisningsavtal och exploateringsavtal.

Marköverlåtelseavtal

När kommunen är markägare och överlåter mark till en byggherre kombinerat med villkor som parterna ska uppfylla i samband med genomförandet.

Exploateringsavtal

Kännetecknas av att byggherren äger marken. Avtalet reglerar villkor för att exploateringen ska få genomföras, till exempel kostnader för infrastruktur.

Avtal om försäljning

Försäljningsavtal används vid överlåtelser som inte är förenade med genomförandevillkor.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.