Startsida Umeå kommun

Olofsdal

Norr om universitets- och sjukhusområdet ligger Olofsdal i en sydsluttning. Närheten gör området attraktivt liksom närheten till rekreationsområdena runt  Nydalasjön, Mariehemsängarna och på Stadsliden. Avståndet till Umeå Universitet är drygt en kilometer och området är kollektivtrafikanslutet.

Olofsdal berör både kommunens mark och det område som nu ägs gemensamt av PEAB och HSB. På kommunens mark, Olofsdal 2, inryms minst 700 bostäder. Följ länken till höger för att se planprogram för området. 

Även om Olofsdal mest kommer att innehålla bostäder är det blandstad som planeras. Det innebär attraktiva bostäder samtidigt som det skapas förutsätt-ningar för kommersiell verksamhet i området, exempelvis i gatuplanen.
Läs mer i "Fördjupad översiktsplan för Universitetsstaden" under Mer information.

Mark och exploatering har ansökt om detaljplan och utbyggnad kan påbörjas tidigast då planen vunnit laga kraft.

Inbjudan till markanvisning beräknas vara möjlig under senare hälften av 2018.

Följ länken under Mer informationr för pågående detaljplan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.