Startsida Umeå kommun

Köpa kommunal tomt

Umeå kommun, Mark och exploatering, sköter försäljningen av kommunens tomter för enbostadshus. Det innebär att planera och bygga ut nya småhusområden. Se till att information om dessa finns på kommunens webbplats, att ge tomtreservation samt skriva köpeavtal med köparen.

Så här går tomtförsäljning till

Kommunens översiktplan

Utifrån kommunens översiktsplan, med tillhörande fördjupningar, detaljplaneras kommande områden för småhus.

Gällande detaljplan

När detaljplanen för det aktuella området vunnit laga kraft påbörjas projektering och utbyggnad av gator, vägar och ledningar i mark. Information om aktuellt område, plankartor och tomtpriser publiceras under www.umea.se/markexploatering.

Fördelning av befintliga tomter

Tomterna fördelas i den turordning som reservationsanmälan har registrerats, alltså är det "först till kvarn". Det är bara sökande som själva avser bygga ett enbostadshus för eget bruk på tomten som får reservera tomt, anmälan är personlig och får inte överlåtas. Endast en anmälan per hushåll är giltig. Köpeavtal tecknas med den som angivits på anmälan och får ej överlåtas.

När information om ett område finns på hemsidan kan du reservera en specifik tomt genom att skicka in en reservationsanmälan. Blankett för anmälan finns på sidan "Mark för småhus" eller "Sammanställning småhustomter" genom att välja en specifik tomt.

Fördelning av tomter i nyexploateringsområden

Då efterfrågan av tomter i nyesploateringsområden är större än tillgången har Umeå kommun valt att fördela dessa tomter genom lottdragning.

När kommunen har färdiga tomter att fördela kommer man under en tid att kunna lämna in en intresseanmälan. Alla inkomna anmälningar kontrolleras så att inte flera anmälningar från samma familj lämnats.

Vid lottdragningen kommer en turordningslista att lottas fram. Den som får turnummer 1 får välja bland tomterna först, nummer 2 får välja av dem som finns kvar, osv... Turordningslistan gäller i fyra (4) månader.

Lottningen sker inom några dagar efter sista anmälningsdatum då en politiker i kommunstyrelsens näringlivs- och planeringsutskott med kontrollant utför lottdragningen. Samtliga anmälda intressenter kommer att underrättas samma dag om resultatet via mejl.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende och för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller
ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal mm.

  • Endast en anmälan per familj är giltig, det vill säga äkta makar och sam-/särboende.
  • Anmälan är personlig och får inte överlåtas.
  • Samtliga uppgifter om eventuell medsökande ska fyllas i på anmälan. Medsökande får inte läggas till i efterhand.
  • Tomtreservationen gäller i tre månader. Har bygglov ej sökts inom angiven tid förfaller reservationen omedelbart och mail om förverkan skickas ut för bekräftelse.
  • Kommande köpeavtal tecknas med den/dem som har angivits på anmälan.
  • Köparen förbinder sig att inte överlåta fastigheten utan Umeå kommuns medgivande inom två år efter att lagfart för köparen är beviljad.
  • Om reservationen lämnas åter ska detta omgående meddelas via mejl eller brev.

Du som lämnar in intresseanmälan godkänner och är införstådd med dessa villkor.

Reservation

Bekräftelse skickas till den som har reserverat en tomt. Observera att man endast får hålla en reservation per familj åt gången och att reservationen gäller i tre månader. Under denna tid ska du som fått reservationen undersöka förutsättningarna för att bygga. Det innebär markundersökning av tomten, kontakt med kreditgivare och småhusleverantörer, ansökan om bygglov med mera. Har bygglov för villa ej sökts inom angiven tid förfaller reservationen omedelbart och du är därefter inte längre garanterad någon tomt. Mail om förverkan skickas ut för bekräftelse.

Om du ångrar dig under reservationstiden ska detta omgående meddelas via mejl till Mark och exploatering.

Köpeavtal

När du fått bygglov och bestämt dig för att genomföra köpet, meddelar du det till Mark och exploatering. Mark och exploatering upprättar ett köpeavtal och faktura som skickas till dig för underskrift och betalning. När fakturan betalats kvitteras köpeavtalet och skickas åter till dig. I och med det får du tillträde till tomten.

Lagfart

Du måste ansöka om lagfart inom tre månader från köpet av tomten. Ansökan görs på blankett på Lantmäteriets hemsida. Till ansökan bifogas köpeavtal i original och en kopia. Eventuellt behövs även ett värdeintyg om fastigheten saknar taxeringsvärde.

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.