Startsida Umeå kommun

Hörnefors, Virkesvägen

Nytt villaområde

På Västermalm finns sedan länge en antagen detaljplan från 1982 för fortsatt utbyggnad av småhus i Hörnefors. Utbyggnad har skett i etapper och nu fortsätter kommunen med detta område norr om förskolan Paletten.

Kommunen har under sommaren 2017 utfört en del extra undersökningar av marken som gett gott resultat. Utbyggnad av kvartersgata, vatten, avlopp, bredband etc. kommer att pågå under våren 2018.

Tidsplan

Intresseanmälan kan lämnas fom. 2017-12-21 till och med 2018-04-08.

Lottdragning kommer att ske 2018-04-10.

Under förutsättning att inga hinder dyker upp i samband med utbyggnaden av kvartersgatan planeras fördelning av 21 stycken småhustomter att kunna ske under våren 2018. Tomterna fördelas genom principen lottdragning, läs mer om det här eller i tomtinformationen.

Ingen biltrafik eller vistelse är tillåten inom arbetsområdet under byggtiden. Detta gäller till och med att annat har meddelats.

Intressenter ombeds att noga läsa igenom gällande detaljplan, tomtinformation samt de villkor som gäller för intresseanmälan, reservation, bygglov samt köpeavtal. Dokument finns under Mer information.

Sidan har uppdaterats med fastighetbeteckningar och adresser.

Sidan uppdateras om/när ytterligare information finns att delge.

Sidan har granskats 2018-02-19

Sidans kortadress: www.umea.se/virkesvagen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.