Startsida Umeå kommun
Villkor

Villkor

  • Markanvisningen tidsbegränsas utifrån förutsättningar i varje enskilt projekt. För att säkerställa att marken inte binds upp för en längre tid ska reservationstiderna vara korta.
  • Byggherren ska inom reservationstiden vid behov ansöka om och bekosta detaljplan, ordna godkänt bygglov samt övriga tillstånd/handlingar som kan krävas för den planerade byggnationen på området. Om inte villkoren i reservationsavtal uppfylls inom angivna tider upphör markanvisningen utan rätt till ersättning.
  • Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning.
  • Projektering och planeringsarbete som byggherren utför inom ramen för markanvisningen görs på egen risk avseende kostnad med mera.
  • Reservationsavtal får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. Reservationsavtal får inte heller inskrivas.
  • Markanvisning ger ingen rätt för byggherren att nyttja marken under avtalstiden.
  • För markanvisning utgår ingen avgift.
  • Markanvisningens giltighet villkoras av att det godkänns av behörig politisk nämnd eller utskott.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.