Startsida Umeå kommun

Kisaska vid Fabriksviken, Hörnefors

I Hörnefors samhälle fanns tidigare en sulfitmassefabrik. Fabriken bedrev sin verksamhet på halvön Hamnskär mellan 1906–1982. Mellan 1943 och 1974 nyttjades svavelkis som svavelkälla i sulfitmassatillverkningen. Vid rostning av svavelkis bildas kisaska som restprodukt. Utlastning av kisaska för båttransport till järnverk i Tyskland skedde från ett område vid Fabriksvikens västra strand.

Under åren 1972–1973 överbelastades kisugnen med följden att kisaskan fick för hög svavelhalt för att Järnverken i Tyskland skulle vilja köpa restprodukten. Detta medförde att ett överskott av kisaska uppstodm vilken då bland annat lämnades på ett cirka en hektar stort område vid Fabriksvikens västra strand, nedan kallat kisaskedeponin. Vid fabrikens nedläggning 1982 gjordes försök att täcka över den deponerade kisaskan. I dagsläget ligger dock kisaska fritt exponerad i markytan i ett par områden.

Området norr om Fabriksviken nyttjades som industritipp under fabrikens verksamhetsperiod. Utförda undersökningar visar att tippmassorna utgörs av bland annat trärester, bark, pappersmassa, kisaska och grusiga sandiga massor, nedan kallat deponiområdet. Fyllnadsmassorna är inom stora delar av området uppblandade med avfall i form av järnskrot, tegel, glas, plast och betongrester. Transporterna till kisaskedeponin skedde via väg mot Kalvarsskatan, i vägkroppen förekommer kisaska både i ren fraktion och uppblandat med bärlager, nedan kallat vägområdet.

Är det farligt?

Kisaskan innehåller tungmetaller, däribland arsenik som kan ge akuta effekter på människors hälsa och effekter över tid via långtidsexponering. Man bör därför om möjligt undvika att vistas inom dessa områden samt att undvika direktkontakt med det förorenade materialet.

Kisaskedeponin och delar av deponiområdet är i dagsläget inhängande för att minska risken för exponering.

Vad händer nu?

Under 2016 genomfördes etapp 1 av saneringen vid Fabriksviken, vägen mot Kalvarsskatan sanerades och urschaktning av delområde A ”Kisaskedeponin” är påbörjad. Mellan etapp 1 och etapp 2 har området inhägnats och det område som det schaktats ur på delområde A har täckts med en plastfolie samt gruslager för att minska infiltrationen. Etapp 2 kommer att påbörjas 2018.

Kontakt

Jonas Fagerman
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 32
070-350 34 48
jonas.fagerman@umea.se

Anna Pallin
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 98
070-244 22 65
anna.pallin@umea.se

Karta över föroreningar. Klicka på bilden för att se en större karta i pdf

Karta över föroreningar. Klicka på bilden för större format.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.