Startsida Umeå kommun

Böleängsparken

Böleängsparken räknas som en stadsdelspark och stadsdelslekplats, vilket bland annat innebär att den ska erbjuda lek för åldern 0–12 år, vara en mötesplats som tilltalar en bred målgrupp samt fungera som ett utflyktsmål i stadsdelen.

Läs mer om kommunens lekplatspolicy

Böleängsparken byggs om

I dagsläget finns brister som gör att parken inte når upp till dessa krav. Parkens utrustning och ytorna är slitna och behöver översyn och renovering. Med anledning av detta ska parken byggas om och medel har avsatts i kommunens budget. Delar av lekutrustningen har redan monterats ner på grund av säkerhetsrisker. 

Medborgardialog

En medborgardialog har genomförts med syfte att samla in kunskap och erfarenheter om Böleängsparken samt förankra projektet hos boende och parkanvändare. Medborgardialogen har genomförts med hjälp av tre olika dialoger: dialog på plats ute i parken, dialogmöten med Böleängsskolan och en webbaserad enkät.

Sammanställningen tillsammans med slutsatser från dialogarbetet ska under fortsatt arbete fungera som ett viktigt kunskapsunderlag till projektörer och den interna projektgruppen.

Kontakt

Hanna Malm                      projektledare                          090-16 14 09
hanna.malm@umea.se

Carola Rubinsson
landskapsarkitekt LAR/MSA
090-16 14 87
carola.rubinsson@umea.se

Resultat av dialogen
Tyck till om Böleängsparken!

Stort tack till alla som har deltagit i dialogen om Böleängsparken!

Läs mer om resultatet av dialogen

Sidan har granskats 2018-01-31

Sidans kortadress: www.umea.se/boleangsparken

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.