Startsida Umeå kommun
Bild på Rådhusesplanaden

Rådhusesplanaden

För att kunna prioritera de som går och cyklar i centrum och ge utrymme för mer stadsliv och fler uteserveringar behöver trafiken minskas på Rådhusesplanaden. Tekniska nämnden har därför beslutat att införa förbud mot genomfartstrafik på sträckan Nygatan – Västra Norrlandsgatan och att gatuparkeringarna tas bort. Genomförandet sker i samband med ombyggnaden som startar våren 2018.

Det finns flera orsaker till varför ombyggnaden görs just nu. Nya fastigheter byggs i kvarteret med nya verksamheter och nya behov. Det bedöms lämpligt utveckla gatan samtidigt som huset färdigställs invändigt för att korta tiden gatan är avstängd. Vakins ledningar, de äldsta från 1930-talet, är i stort behov av att bytas ut. De breda trottoarerna ger fastighetsägarnas möjlighet att utveckla verksamheterna och förändringen har planerats tillsammans med fastighetsägarna.

Genomfartsförbud på sträckan Nygatan - Västra Norrlandsgatan

Genomfartsförbudet gäller på sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan. Varuleveranser till butiker och verksamheter utmed sträckan kommer även fortsättningsvis kunna ske via Rådhusesplanaden. Genom att minimera motorfordonstrafiken skapas en lugnare plats med lägre ljudnivå och ett trivsammare stadsrum.

I februari i år godkände tekniska nämnden den trafikutredningen som genomförts. Den stöder visionen att Rådhusesplanaden på lång sikt kan bli bilfri i nord-sydlig riktning.

Ombyggnaden sker i etapper

Under 2018 byggs västra sidan på sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan samt parkdelen och en del av Västra Norrlandsgatan. Under 2018 kommer Vakin att förnya vatten- och avloppsledningar på hela sträckan mellan Skolgatan och Västra Norrlandsgatan, mestadels med grävningsfria metoder. År 2019 byggs den västra sidan av sträckan Skolgatan-Nygatan samt parkdelen. Östra sidan av sträckan Nygatan-Västra Norrlandsgatan utförs senare.

Gående och cyklister kommer att kunna passera byggområdet hela tiden dels via parkstråket och dels på den motsatta sidan på gatan. Alla entréer till butiker, restauranger med flera kommer att vara tillgängliga hela tiden.

Ombyggnaden 2018

Ombyggnaden 2018 startar v. 32 med vatten- och avloppsarbeten och kommer sedan att pågå till i slutet av oktober.

Ett attraktivt och tillgängligt stråk in mot centrum

Umeå kommuns översiktsplanen säger att Rådhusesplanaden successivt ska utvecklas till ett centrumstråk och är utpekad som en del av huvudvägnätet för gående och cyklister. Redan idag används sträckan mer av gående och cyklister än bilister. Genom att minimera biltrafiken blir framkomligheten bra för både gående och cyklister samt att tillgängligheten blir bra för personer med funktionhinder. Handikapparkeringar kommer att finnas i anslutning till området.

Rådhusesplanaden får samma upplägg som i de tidigare kvarten. Det blir en grönskande, tillgänglig och trygg plats mitt i centrum. Några ytor blir öppnare för att göra det möjligt för näringsidkarna att skapa aktiviteter. Stor vikt har lagts vid att skapa trygga miljöer som har en god tillgänglighet. Parkremsan ingår också i ombyggnaden och har samma koncept, men det blir lite olika innehåll.

Kontakt

Rådhusesplanadens mejlbrevlåda
radhusesplanaden@umea.se

Fler kontakter

Sidan har granskats 2018-07-06

Sidans kortadress: www.umea.se/radhusesplanaden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.