Startsida Umeå kommun
Rådhusesplanaden

Rådhusesplanaden

Rådhusesplanaden är ett av Umeås viktigaste park- och gatustråk för såväl invånarnas rekreation, handeln och andra verksamheter som för stadsbilden. Esplanaden som helhet behöver få tydligare prägel som centrumstråk mellan några av de viktigaste målpunkterna i stadskärnan, Järnvägsstationen, Rådhustorget och vidare mot Rådhusparken och älven. 

Den första etappen invigdes 26 juni 2015.

En stadsmässig esplanad

Målet med den nya utformningen har varit skapa en stadsmässig esplanad med hög klass på gestaltningen, god funktion för gång- och cykel, en attraktiv park- och gatumiljö som kan fyllas med stadskärnans aktiviteter. Rådhusesplanaden har ett högt kulturhistoriskt värde vilket har tillvaratagits bl a genom att björkallén har sitt ursprungliga utförande och att mittstråket hållits öppet så att Rådhusets och järnvägsstationens fasader även i fortsättningen blir fullt synliga som avslutning på stråket. Den nya esplanaden har fått ett helt nytt formspråk där grusytor och planteringsytor likt stora, kantiga isflak bildar stråk och platser. Kraftiga kanter av stål ramar in den gröna mittdelen där perenner och porlande vatten skapar en lugnare grön plats mitt i centrala staden.

De granitbelagda ytorna längs esplanadens kanter är indelade i olika zoner med cykelväg närmast parken, gångyta och plats för cykelparkeringar i mitten och närmast fasad finns utrymme för uteserveringar. Den ljusa graniten är vald för att ge ett exklusivt intryck och visionen är att samma markbeläggning ska finnas längs hela esplanadens sträckning. Den ljusa graniten, den mörka frisen närmast fasaden, det mörka stålet i sina olika bearbetningar, de ljusa grusytorna, de enhetliga perennplanteringarna, de tre fontänerna och de varmröda bänkarna bidrar alla till en välkomnande, modern och formstark esplanad.

Att tydliggöra årstidväxlingar och att skapa användbarhet året om har varit viktiga mål. Välkomponerade perennplanteringar med en variation från tidig vår till sen höst kommer tillsammans med ett intensivt vårflor och sprakande höstfärg att skapa ett föränderligt stadsrum. Belysningen bidrar dels till rumslighet och upplevelseden gröna delen men de 7 meter höga belysningsmasterna är också viktiga för att signalera paradgata.

Eftersom Rådhusesplanaden fungerar som en entré till stadskärnan från järnvägen är orienterbarhet och tillgänglighet särskilt viktigt här. I möjligaste mån har de entréer som idag ligger mot esplanaden gjorts tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Medverkande Rådhusesplanaden etapp 1:

Landskapsarkitekter: Peter Becht och WSP/Eva Henriksson

Entreprenör: NCC

Historisk beskrivning av Rådhusesplanaden

Anläggningen av Rådhusesplanaden påbörjades år 1889 och har successivt genomgått förändringar allteftersom staden vuxit. År 1897 stod esplanaden planterad och klar med björkplanteringar, buskar, flera blomsteruppsättningar och en springbrunn. Rådhusesplanadens nuvarande huvuddrag, två körbanor kantade med trottoarer, plantering med två björkrader och blomsterplanteringar i mitten, härstammar från den ursprungliga anläggningen. Efter järnvägens tillkomst 1896 kallades Rådhusesplanaden en tid för järnvägsesplanaden.

Rådhusesplanaden var under åren 1920-1930 stadens mest attraktiva plats för söndagsflanörer. De finkrattade grusgångarna, de välskötta blomsterplanteringarna, springbrunnen och de utplacerade parkbänkarna gjorde stadens mittaxel till en mycket trivsam miljö. Springbrunnen togs sedan bort under 1950-talet.

I esplanadens gröna mittstråk finns i dag en fontän och en byst av Gustav Rosén utförd av W Giesche troligen under 1930-talet. I den norra änden av esplanaden, på järnvägstorget framför järnvägsstationen, kan skulpturen Grön eld av Vicke Lindstrand från 1974 beskådas.


Nyheter


Prenumerera på nyheter om Rådhusesplanaden

Sidan har granskats 2016-08-31

Sidans kortadress: www.umea.se/radhusesplanaden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.