Startsida Umeå kommun

Trädfällning

Gator och parker arbetar övergripande och långsiktigt med att gallra, nyplantera och komplettera Umeås totala trädbestånd. Målet är att så många kommuninvånare och intressen som möjligt ska ha nytta av insatserna.

Gator och parker eftersträvar ett trädbestånd som varierar i ålder och artsammansättning då detta främjar mångfalden av andra växter, djur, mossor och lavar. Träd av hög ålder eller ovanlig art, och träd som utgör en del av en trädrad bevaras i största möjliga mån.

Riskträd

Så kallade riskträd, som avser träd som hotar att falla över byggnationer eller stråk där många människor passerar, prioriteras vid trädfällningsinsatser. Insatser för att skapa trafiksäkerhet, förbättra belysningseffekt och skapa trygga stråk med god genomsiktlighet får också förtur. Gator och parker genomför kontinuerligt trädfällningar och röjningsinsatser som en del av den löpande skötseln av park- och naturmark.  

Trädfällningsansökan

Varje år inkommer många förfrågningar om nertagningar av träd utöver de gallringar och röjningar som Gator och parker genomför. Ärendena ses över efter det att ett ansökningsformulär skickats in till Gator och parker. Periodvis kommer det väldigt många ärenden. Av den anledningen kan handläggningstider under vissa delar av året bli mycket långa.

Att ta ner träd kan vara en känslig fråga. Lika viktigt att ta ner träden för en del boende i närheten, kan det vara för andra att behålla dem. Därför ber vi om bifogade namnunderskrifter när vi får in ansökningar gällande nertagningar av träd i anslutning till huslängor. Principen är att alla som ser träden från sin bostad bör stå bakom ansökan.

Gator och parker gör alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Röjnings- och fällningsinsatser bedöms kontinuerligt, beslut tas och åtgärder utförs på sensommaren/hösten.

Fyll i blankett

En förutsättning för att kunna hantera alla förfrågningar om trädfällning/gallring och för att kunna bedöma dem på ett likvärdigt sätt, är att ansökningsblanketten fylls i och skickas in. I ansökan ber vi dig att ange trädens placering och orsak till trädfällningsförfrågan. Tag gärna ut en karta från Parkkartan och markera de träd/det område du avser. Skicka sedan in ansökan och karta till tradfallning@umea.se.

Sidan har granskats 2018-10-22

Sidans kortadress: www.umea.se/tradfallning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.