Startsida Umeå kommun
Kvarteret Almen inom Grisbacka Umeå kommun

Almen 2 m.fl. inom Grisbacka - Orienteringsfigurerna visar aktuella planområdet.

Almen 2 med flera - bostäder med mera

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt bekräfta befintlig verksamhet på Almen 3.

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/72

Handläggare

Peter Jönsson
Planarkitekt
Detaljplanering
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 15 februari 2017.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd från och med 2017-06-23 till och med 2017-09-04 (på grund av förlängd yttrandetid)

Handlingar

- Följebrev/samråd,
- plankarta med bestämmelser,
- planbeskrivning, och
- bullerutredning (bilaga) samt--- Brev - förlängd yttrandetid  

Granskning från och med 2017-12-13 till och med 2018-01-08, (förlängd granskningstid).

Handlingar

Följebrev Granskning,
Följebrev reviderad
  granskning
- Plankarta med bestämmelser
  och illustration,
- Planbeskrivning,
- Bullerutredning (bilaga), samt
- Samrådsredogörelse - ges ut
  på begäran.

Detaljplanen antogs 2018-04-18 av Byggnadsnämnden

Antagandehandlingar
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Buller utredning
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)

Byggnadsnämndens protokoll

Överklagande

Detaljplanen överklagades 2018-04-25, 2018-05-17, 2018-05-18 och överlämnades till mark- och miljödomstolen 2018-05-22 för fortsatt handläggning

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.