Startsida Umeå kommun

Översiktskarta över planområdet samt Orienteringsfigur

Backen 3:29, del av - bostäder

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Syftet är också att bekräfta användningen park på allmän platsmark.

Planområdet är beläget på Grubbe ca 3 km från Umeå Centrum.

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast fredagen den 12 januari 2018.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 18/1 2017.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2017-11-17.

Handlingar:
- Följebrev/samråd
- plankarta med 
  bestämmelser och
  illustration, samt
- planbeskrivning.

Granskning fr.o.m. 2017-12-06 t.o.m. 2018-01-12.

Handlingar:
-Följebrev granskning
-Plankarta med bestämmelser
-Planbeskrivning
-Samrådsredogörelse - (ges ut på begäran).

Antagen plan

Laga kraft

Planfakta

Diarienummer
BN-2016/02018

Planbeställare
Mark- och exploatering

Handläggare
Peter Jönsson
Planarkitekt
090 - 16 14 03
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.