Startsida Umeå kommun

Översiktskarta över planområdet samt Orienteringsfigur

Backen 3:29, del av - bostäder

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Syftet är också att bekräfta användningen park på allmän platsmark.

Planområdet är beläget på Grubbe cirka 3 kilometer från Umeå centrum.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/02018

Handläggare

Peter Jönsson
Planarkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 18 januari 2017.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2017-11-17.

Handlingar:

- Följebrev/samråd
- plankarta med 
  bestämmelser och
  illustration, samt
- planbeskrivning.

Granskning fr.o.m. 2017-12-06 t.o.m. 2018-01-12.

Handlingar:

-Följebrev granskning
-Plankarta med bestämmelser
-Planbeskrivning
-Samrådsredogörelse - (ges ut på begäran).

Beslut om återremiss
Byggnadsnämnden beslutade 2018-02-14 att återremittera detaljplanen.

Byggnadsnämndens protokoll

Antagandehandlingar:
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)

Antagande av plan

Byggnadsnämnen antog planen 2018-05-24

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas ut på begäran)

Antagandehandlingar
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)

Överklagande

Detaljplanen överklagades 2018-06-12 samt 2018-06-15 och överlämnades till mark- och miljödomstolen 2018-06-26 för fortsatt handläggning

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 2018-10-18.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.