Startsida Umeå kommun

Begonian 1 och Backen 2:1 - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus. Syftet är också att säkerställa en utformning som tar hänsyn till stadsbilden.

Planfakta

Diarienummer
BN-2016/0951

Planbeställare
OF Bygg KB

Handläggare

Peter Jönsson
Planarkitekt
090-16 14 03
mejl

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 24/8-2016.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.