Startsida Umeå kommun

Biet 1 - ändring av detaljplan

Preliminärt syfte med planen är att inom området bekräfta befintlig byggrätt för bostadsbebyggelse samt att skapa planmässiga förutsättningar för lokalgata och bullerplank.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/2289

Handläggare

Anna Åslin
planarkitekt
090-16 23 54
anna.aslin@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 15 februari 2017.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.