Startsida Umeå kommun

Gitarren 1, Gitarren 2 och del av Backen 4:25

Ansökan grundar sig på ett behov av utökad skolgård samt förbättrad trafiklösning för framförallt transporter. Samtidigt önskar man att det utökade planområdet medger byggande av skola och förskola.

Planfakta

Diarienummer

BN-2015/1154

Projektet innehåller

skola, och förskola

Planbeställare

Mark- och exploatering

Handläggare

Peter Jönsson
planarkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Status och handlingar

Startskede/Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 23 september 2015.

Byggnadsnämndens protokoll

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.