Startsida Umeå kommun

Kattfoten 6 - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage.

Avståndet till Umeå Centrum är drygt 2 kilometer. Fastigheten angränsar i norr till Backenvägen, i öster till Hartvigsgatan och i söder till Lagmansgatan.

Planfakta

Diarienummer
BN-2017/00253

Planbeställare
Nordab

Handläggare

Jonas Söderlind
Planarkitekt
090-161408
Mejl

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 20 september 2017

Byggnadsnämndens protokoll

Behovsbedömning
Behovsbedömningen är anslagen
2018-01-03 - 2018-01-24

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.