Startsida Umeå kommun

Orienteringskarta över planområdet

Illustration av möjlig utformning, vy från Grubbev.

Kattfoten 6 - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med verksamheter i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage.

Avståndet till Umeå centrum är drygt 2 kilometer. Fastigheten angränsar i norr till Backenvägen, i öster till Hartvigsgatan och i söder till Lagmansgatan.

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast onsdagen den 20 juni 2018.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Planfakta

Diarienummer

BN-2017/00253

Handläggare

Jonas Söderlind
Planarkitekt
090-16 14 08
jonas.soderlind@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 20 september 2017

Byggnadsnämndens protokoll

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen
2018-01-03 - 2018-01-24

Behovsbedömning

Samråd gäller fr.o.m. 2018-03-13 t.o.m. 2018-04-04

Handlingar:
-Följebrev samråd
-Plankarta med bestämmelser
och illustration, samt
-Planbeskrivning

Granskning fr.o.m. 2018-05-29 t.o.m. 2018-06-20  

Handlingar:
-Följebrev granskning,
-plankarta med bestämmelser
 och illustration,
-planbeskrivning,
-bullerutredning,
-trafikalstringsprodukt PM, samt
-samrådsredogörelse - lämnas
 på begäran. 

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.