Startsida Umeå kommun
Frigg, kvarter

Vy in mot gården, källa: Arkinova Arkitekter

Frigg 7, 8, 9, 10 och 12

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av bostäder, kontor och butiker samt parkeringar under mark. Syftet är också att beakta en god stadsbild liksom värdekärnan Rådhusesplanaden.

Diarienummer

BN-2013/00312

Projektet innehåller

bostäder, kontor, butiker, parkeringar

Planbeställare

AB Kedjan
Umehem Fyra AB
Fastighets AB Döbeln
Fastighetsaktiebolaget Uman

Handläggare

Patrik Forsberg
planarkitekt

Upplysningar om planen lämnas av:

Magdalena Blomquist
planchef
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast fredag 9 mars 2018.

Förslaget visas även i Kommunhörnan i Väven.

Tack för att du tar dig tid att delta i undersökningen. Börja att svara genom att klicka på knappen nedan.
Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 19 juni 2013. Planen handläggs med normalt planförfarande, dvs både samrådsskede och granskningsskede.

Planbesked

Granskning fr.o.m. 2016-12-22 t.o.m. 2017-01-23.

Handlingar:

- Följebrev
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse - lämnas
  ut på begäran
- Gestaltningsprogram
- Riksintresseanalys + bilaga bild
- Bullerutredning
- Miljörapport
- Skuggstudie
- Skuggstudie 2
- Solstudie

Godkänd detaljplan

Byggnadsnämnden godkände 2017-05-24 detaljplanen. Därefter överlämnas planen till kommunfullmäktige för antagande

Byggnadsnämndens protokoll om att godkänna detaljplanen

Beslut om förnyad granskning

Byggnadsnämndens protokoll

Förnyad granskning fr.o.m. 2018-02-09 t.o.m 2018-03-09

Handlingar:

-Följebrev
-Plankarta
-Planbeskrivning
-Gestaltningsprogram
-Riksintresseanlays
-Bullerutredning
-Miljörapport
-Skuggstudie
-Samrådsredogörelse- lämnas ut på begäran
-Granskningsutlåtande- lämnas ut på begäran

Antagen detaljplan

Laga kraft

Kv. Frigg, källa: Sweco

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.