Startsida Umeå kommun
Frigg, kvarter

Vy in mot gården, källa: Arkinova Arkitekter

Frigg 7, 8, 9, 10 och 12

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av bostäder, kontor och butiker samt parkeringar under mark. Syftet är också att beakta en god stadsbild liksom värdekärnan Rådhusesplanaden.

Diarienummer

BN-2013/00312

Projektet innehåller

bostäder, kontor, butiker, parkeringar

Planbeställare

AB Kedjan
Umehem Fyra AB
Fastighets AB Döbeln
Fastighetsaktiebolaget Uman

Handläggare

Patrik Forsberg  
planarkitekt 


Upplysningar om planen lämnas av:

Magdalena Blomquist
planchef              

090-16 13 53
mejl

Frigg 7-10 och 12

Frigg 7-10 och 12

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 19/6 2013. Planen handläggs med normalt planförfarande, dvs både samrådsskede och granskningsskede.
Planbesked

Granskning fr.o.m. 2016-12-22 t.o.m. 2017-01-23.

Handlingar:
- Följebrev
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse - lämnas
  ut på begäran
- Gestaltningsprogram
- Riksintresseanalys + bilaga bild
- Bullerutredning
- Miljörapport
- Skuggstudie
- Skuggstudie 2
- Solstudie

Godkänd detaljplan
Byggnadsnämnden godkände 2017-05-24 detaljplanen. Därefter överlämnas planen till kommunfullmäktige för antagande

Byggnadsnämndens protokoll om att godkänna detaljplanen

Antagen plan

Laga kraft

Kv. Frigg, källa: Sweco

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.