Startsida Umeå kommun

Karta över gällande planområde

Ängskilen 13 - bostäder

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning av fastigheten med ytterligare ett flerbostadshus.

Syftet är också att gestaltningen ska ta hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen samtidigt som den ska komplettera och bidra till att vitalisera området.

Planfakta

Diarienummer
BN-2016/01992

Planbeställare
Ängskilen Fastighet AB/D. Rojas

Handläggare

Jonas Söderlind
Planarkitkekt
090- 16 14 08
mejl

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 14/12-2016.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd fr.o.m. 2017-06-22 t.o.m. 2017-08-18

Handlingar:
- Följebrev samråd
- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Garnisonplan (Bilaga)

Granskning fr.o.m. 2017-10-04 t.o.m. 2017-10-25.

Handlingar:
- Följebrev Granskning
- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Garnisonplan, dec 2007 och
- Samrådsredogörelse - kan 
  lämnas på begäran. 

Antagen plan
Detaljplanen antas preliminärt av byggnadsnämnden
2017-11-15

Antagandehandlingarna
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Garnisonsplan, dec 2007
- Samrådsredogörelse (kan lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (kan lämnas ut på begäran)

 

Byggnadsnämndens protokoll

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.