Startsida Umeå kommun

Patronen 1 - förskoleverksamhet

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förskolan i två våningar.

Diarienummer

Dnr: BN-2015/1351

Preliminär tidplan

Planprocessen
Samråd:
Granskning:
Antagande:

Laga kraft:

Planbeställare

Mark- och exploatering

Handläggare

 

Peter Jönsson

Planarkitekt

090 - 16 14 03

mejl

Patronen 1

Patronen 1

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 21/10 2015.

Byggnadsnämndens protokoll

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.