Startsida Umeå kommun

Sandlådan 1 och del av Stadsliden 2:2

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Diarienummer

Dnr: BN-2015/01742 

Handläggare

Sandra Thomée

Planhandläggare

090 - 16 12 11

mejl 

 

 

 

 

 

 


Projektbeställare

Mark och Exploatering
Umeå kommun

Status och handlingar

Startskede/Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 18/11 2015.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd fr.o.m. 2017-06-15 t.o.m. 2017-08-22.

Handlingar:
- Följebrev samråd
- Plankarta med
  bestämmelser
- Planbeskrivning
- Trafikbullerutredning Bilaga
- Dagvattenutredning Bilaga och
- Geoteknisk utredning Bilaga

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.