Startsida Umeå kommun

Sandlådan 1 och del av Stadsliden 2:2

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planfakta

Diarienummer

BN-2015/01742

Planbeställare

Mark- och exploatering

Handläggare

Frida Niemi
planarkitekt
090-16 12 06
frida.niemi@umea.se

Status och handlingar

Startskede/planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 18 november 2015.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd fr.o.m. 2017-06-15 t.o.m. 2017-08-22.

Handlingar

- Följebrev samråd
- Plankarta med
  bestämmelser
- Planbeskrivning
- Trafikbullerutredning Bilaga
- Dagvattenutredning Bilaga och
- Geoteknisk utredning Bilaga

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.