Startsida Umeå kommun

Ön 1:39 - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av tomter för bostadsändamål. Inom stamfastigheten är syftet att utöver befintlig bostadsbebyggelse skapa planmässiga förutsättningar för verksamheter.

Förtätningen ska ske varsamt och med hänsyn till de kulturhistoriska värden och den struktur som finns i Kungbyn inom planområdet.

Planläggning är vilande och inväntar nytt avtal.

Planfakta

Diarienummer

BN-2015/00246

Handläggare
Magdalena Blomquist
biträdande planchef
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 27 maj 2015.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.