Startsida Umeå kommun
översikt över Ön 19:1

Ön 19:1

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ytterligare tomter för bostäder. Syftet är också att, i planarbetet, undersöka möjligheten för ytterligare förtätning i norra delen av byn, Radbyn.

Detaljplanen är vilande och inväntar nytt avtal för fortsatt planläggning.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/02118

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 25 maj 2012.

Byggnadsnämndens protokoll

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.