Startsida Umeå kommun

Backsvalan 1 - 4 - förtätning bostäder

Syftet med detaljplanen är förtätning av fastigheterna Backsvalan 1-4.

Planområdet är beläget på Teg, 1 km från Umeå Centrum. Planen handläggs med standardförfarande d.v.s. med ett samrådsskede och ett gransknings-skede.

Diarienummer

Dnr: BN-2015/1131 

Projektet innehåller                                                     

Bostäder                                        

                    

Handläggare 

Peter Jönsson
planarkitekt

Frågor angående detaljplanen besvaras av: 

Magdalena Blomquist planchef
tel 090-16 13 53 
mejl

Planbeställare

NNJ Fastigheter på Teg AB
Kjell Larsson
C. Scherdin Fastigheter AB                                                          

Översiktskarta, planområdet markerad med röd ring

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 18/11 2015.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd gäller fr.o.m. 2017-05-09  t.o.m. 2017-06-02.

Handlingar:
- Samrådsbrev
- Plankarta
Planbeskrivning
- Bullerutredning

Granskning fr.o.m. 2017-08-25 t.o.m. 2017-09-25.

Handlingar:
- Följebrev granskning
Plankarta med bestämmelser
  och illustration
- Planbeskrivning
- Bullerutredning friyta (bilaga)
- Bullerutredning trafik (bilaga) o
- Samrådsredogörelse - kan 
   lämnas ut på begäran. 

Antagen plan

Detaljplanen antas preliminärt av byggnadsnämnden 2017-11-15

Antagandehandlingar
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Bullerutredning friyta (bilaga)
- Bullerutredning trafik (bilaga)
- Samrådsredogörelse (lämnas ut på begäran)
- Granskningsutlåtande (lämnas ut på begäran)

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.