Startsida Umeå kommun
Tomtebogård

Foto: Strategisk Arkitektur

Delaktighet i arbetet med Tomtebogård

Under 2017 har vi tillsammans — i idéseminarier, elevarbeten och
workshops — arbetat med visionen för framtida Tomtebogård.
Det har resulterat i en visionsmanual som bland annat ligger till
grund för utformningen av detaljplanen.

I arbetet att ta fram en detaljplan för Tomtebogård (del av Tomtebo 2:1) har vi gjort stora insatser för att ge invånare — oavsett ålder, kön, bakgrund — möjlighet att ta del av och delta i arbetet. Målet har varit att planprocessen ska vara transparent och jämställd, dvs skapa förutsättningar för alla att delta, på lika villkor.

Arbetet som genomförts i dialog och samarbete, har resuterat i en visionsmanual för Tomtebogård. Se länk i marginalpuffen. Visionen ligger till grund för detaljplanen som från och med 26 november 2017 är ute på samråd.

Vi vill rikta ett STORT tack till alla som engagerat sig i det omfattande
arbetet. Det har varit mycket värdefullt!

Karta Tomtebogård

Klicka för större format.

Delaktighetsprocessen - vägen till detaljplan

Delaktighetsprocess Tomtebogård

Bilden visar delaktighetsprocessen. Klicka på bilden för större format.

Delaktighetsprocessen är viktig för att närboende och andra invånare ska kunna påverka utvecklingen av Tomtebogård. Illustrationen ovan visar hur den är tänkt att fungera och ungefärlig tidplan.

 Tomtebogård kommer att utvecklas och bli en ny del av stadsdelen Tomtebo, med plats för bostäder och verksamheter. För att säkerställa att området får en god miljö att bo, vistas och verka i, utökar kommunen den traditionella detaljplaneprocessen med ett antal idéforum. Vi vill veta hur man kan tänka sig att bo? Vilka kvaliteter i en stad är viktiga för er? Hur kan Tomtebogård vidareutveckla stadsdelen Tomtebo?

Sjöfruskolan — barnperpektivet

Sjöfruskolans årskurs 9 kommer att delta i processen som en del i deras undervisning. Deras analyser och underlag kommer ligga till underlag för arbetsgruppens arbete men också presenteras som input till Idéforum 2 i juni.

Idéforum

I tre idéforum får allmänheten komma in med idéer som påverkar resultatet i planens utformning. Idéforumen kommer att innehålla både kortare föreläsningar och olika workshops:

 

  1. Det första kommer bland annat att handla om vilka platser du tycker om i Umeå, vad är viktigast för dig i framtidens Tomtebo, vilka möjligheter har Tomtebogård? 26 april 2017.
  2. Vid det andra idéseminariet visas resultat från föregående möte och vi kommer att arbeta i grupper med prioritering och konsekvensanalys av framtidsbilder. 7 juni 2017.
  3. På det tredje forumet visas resultatet av årets arbete - en visionsmanual. Samtidigt presenteras förslaget till detaljplan. Möjlighet till frågor, synpunkter och diskussion. Därefter påbörjas samrådstiden. 25 oktober 2017.

Utöver Umeå kommun kommer Bonava, som äger delar av området samt Strategisk Arkitektur att delta vid forumen.

Arbetsworkshops på kommunen

I kommunens arbetsgrupp ingår olika kompetenser inom olika fackområden,
t ex arkitektur, infrastruktur, miljö, VA etc. I arbetsgruppens workshops tar man utgångpunkt i underlaget från idéforumen och utvecklar planen vidare, återkopplar vid nästa idéforum etc.

Information i Väven

För de som inte kan delta på idéforum 3, har man även möjlighet ställa frågor om detaljplanen och visionsmanualen den 28 oktober, i kommunhörnan på Väven. Planarkitekt Nelli Flores Nilsson finns på plats med utställning och 3D-visualiering av nya Tomtebogård.

Information och marknadsföring

Utöver affischer på anslagstavlor och information på kommunens webbplats, har vi genomfört en del aktiviteter för att få så många som möjligt att komma på idéseminarierna.

Länkar
GDPR

Dialogprocessen har dokumenterats i text och bild, och detta har redovisats på denna webbplats. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR, så är sidorna tillfälligt avpublicerade för att ta bort fotografier och namn. Ber om överseende med detta.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.