Startsida Umeå kommun

Bullmark skola, preliminärt område i planprocessen. Plankartan kommer att finnas under resp. flik (till höger) under planprocessen.

Bullmark 3:12 m. fl. - skola

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för skola och gymnastikhall. Syftet är också att säkerställa trafiksäkra angörningar.

Diarienummer

Dnr: BN-2014/446

Projektet innehåller

skola

Planbeställare

Mark- och exploatering

Handläggare

Johan Marklund
Planarkitekt
090-161485
Mejl

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 21/5 2014.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd till och med 22/6 2015

Samrådsbrev
Planbeskrivning
Plankarta


Samråd 2 fr.o.m. 2017-05-12 t.o.m. 2017-06-02.

Handlingar:

- Följebrev Samråd
- plankarta med bestämmelser
  och illustration
- planbeskrivning och 
  genomförande. 

Granskning fr.o.m. 2017-08-16 t.o.m. 2017-09-06.

Handlingar:
- Följebrev Granskning
- Plankarta med bestämmelser  
  och illustration
- Planbeskrivning med
  genomförandebeskrivning
- Miljöteknisk  undersökning,
  (bilaga) samt
- Samrådsredogörelse - kan
  lämnas på begäran.

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.