Startsida Umeå kommun

Orienteringsbilder över planområdet i Holmsund

Märkpojken 6 - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ändrad markanvändning från industri till bostäder. 

Syftet är också att ta hänsyn till kulturmiljön. 

Planområdet ligger i Holmsund ca 20 km från Umeå Centrum.

Planfakta

Diarienummer
BN-2016/01423

Planbeställare
Trollporten Entreprenad AB 
SCA Timber AB

Handläggare

Johan Marklund
Planarkitekt
090-161485
Mejl

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 21/9-2016.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd fr.o.m. 2017-09-29 t.o.m. 2017-10-20.

Handlingar:
- Följebrev samråd,
- plankarta med
  bestämmelser, samt
- planbeskrivning.

Granskning fr.o.m. 2017-11-07 t.o.m. 2017-11-21.

Handlingar:
- Följebrev - Granskning
- Plankarta
- Planbeskrivning

Antagen plan
Detaljplanen antogs 2017-12-13

Antagandehandlingar
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Granskningsutlåtande(lämnas ut på begäran)


Byggnadsnämndens protokoll

Laga kraft
Detaljplanen vann laga kraft 2018-01-17

Lagakraftsbevis

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.