Startsida Umeå kommun

Stadsliden 6:6 med flera Lilljansberget - stadsbebyggelse

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla Lilljansberget och del av campusområdet för stadsbebyggelse med blandat innehåll, offentliga rum och parker. Planen syftar även till att säkerställa lämplig kvartersstruktur och exploateringsgrad.

Bebyggelsen ska i första hand innefatta bostäder men även lokaler för verksamheter, byggnader för universitetets behov, företag och service. En viktig del är att tydliggöra orienterbarhet och läsbarhet i området genom att tillföra kvartersstruktur, bygga vidare på den befintliga vägstrukturen och säkerställa erforderliga parkeringar.

Planprogrammet för Stadsliden 6:6, Lilljansberget antogs 2016-06-20.

Programhandlingarna

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/01581

Handläggare

Anna Åslin
planarkitekt
090-16 23 57
anna.aslin@umea.se

Status och handlingar

Planprogram

Planprogrammet för Stadsliden 6:6 med flera godkändes av kommunfullmäktige 2016-06-20.

Handlingar till planprogrammet

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 24 augusti 2016.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.