Startsida Umeå kommun

Stadsliden 6:6 m. fl. Lilljansberget - stadsbebyggelse

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla Lilljansberget och del av campusområdet för stadsbebyggelse med blandat innehåll, offentliga rum och parker. Planen syftar även till att säkerställa lämplig kvartersstruktur och exploateringsgrad.

Bebyggelsen ska i första hand innefatta bostäder men även lokaler för verksamheter, byggnader för universitetets behov, företag och service. En viktig del är att tydliggöra orienterbarhet och läsbarhet i området genom att tillföra kvartersstruktur, bygga vidare på den befintliga vägstrukturen och säkerställa erforderliga parkeringar.

 

Planprogrammet för Stadsliden 6:6, Lilljansberget antogs 2016-06-20. Programhandlingarna hittar du här!

Planfakta

Diarienummer
BN-2016/01581

Planbeställare
Akademiska hus

Handläggare

Anna Åslin
Planarkitekt
090 -16 23 57
mejl

Status och handlingar

Planprogram
Planprogrammet för Stadsliden 6:6, m. fl. godkändes av kommunfullmäktige 2016-06-20

Handlingar till planprogrammet finns tillgängliga här!

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 24/8-2016.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.