Startsida Umeå kommun

Exempel på detaljplan

Detaljplaner är en planform som främst används inom de tätbebyggda delarna av kommunen. Här preciseras översiktsplanens riktlinjer ytterligare i detaljer och på ett bindande sätt. I planen anges rättigheter och skyldigheter beträffande mark- och vattenanvändningen för såväl enskilda och företag som kommunen och staten. Detaljplanen är juridiskt bindande.

Se exempel på en plankarta: Täfteå 13:1

Plankartan redovisar bland annat:

Tillåten användningVad marken ska användas till markeras med en färg och en bokstav på kartan, till exempel för bostäder, park, gata, skola och liknande
Byggnaders storlekMed en siffra eller bokstav regleras en byggnads storlek, till exempel hur stor och hur hög en byggnad får vara.
Byggnaders utseendeEn bokstav reglerar hur något på byggnaden ska se ut, till exempel val av material och färg.
Värdefull kulturmiljöVärdefull kulturmiljö markeras, på plankartan, med en bokstav och ibland även en färg. Värdefull kulturmiljö påverkar dina möjligheter att riva eller bygga om en byggnad.
  

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.