Startsida Umeå kommun

Kostnader

Nedan finns kostnaderna för att ta fram en detaljplan redovisade.

Kostnader planbesked

Ansökan om detaljplan görs genom ett planbesked. Kostnaden för planbeskedet debiteras efter att byggnadsnämnden tagit beslut i ärendet. Avgiften debiteras även vid negativt besked.

Begäran om planbesked skall göras av den som avser att utföra en åtgärd inom det område som ansökan berör.

Liten åtgärd

 

Två tomter eller 5 - 600 kvm BTA

 6 555 kr

Mellanstor åtgärd

 

Större åtgärd än liten, men maximalt 5 000 kvm BTA

11 960 kr

Stor åtgärd

 

Åtgärder större än 5 000 kvm BTA.     

17 940 kr


 

Kostnader detaljplan

Då beslut om att påbörja detaljplanearbetet tagits upprättas ett planavtal där kostnaderna fastställs. Kostnaden för planarbetet beror på flera olika faktorer. En detaljplan som innebär en stor exploatering eller innebär avvägningar mellan flera olika intressen kommer att bli dyrare än en detaljplan för ett avgränsat ändamål. Ersättningen tas ut i förskott, om inget annat avtalas. För detaljplan där avtal inte tecknats tas planavgift ut senast vid beslut om lov. 

Avgiften består av en grundavgift, samt en rörlig del som beror på hur mycket som ska bebyggas. Utöver detta tillkommer en avgift om till exempel riksintresseområden berörs eller om detaljplanen kommer att behandla strandskydd.

Slutligen tillkommer kostnader för grundkartan och fastighetsförteckningen som lantmäteriet tar fram.

  

Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. Nu gällande taxa gäller från och med 2018-02-26. Nya beslut av kommunfullmäktige gäller framför vad som redovisas här. 

Länkar

Plan- och bygglovtaxa, pdf (beslutad i Kommunfullmäktige 2018-02-26)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.