Startsida Umeå kommun

Kommunens översiktsplan består av flera delar där delen kallad Översiktsplan Umeå kommun fungerar sammanhållande och illustreras av det röda bandet.

Översiktsplan

Översiktsplanen ligger till grund för all planering av byggande och markanvändning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen ur ett långsiktigt perspektiv.

Umeå kommuns översiktsplan består av ett stort antal dokument. Det gör att det kan vara svårt att skapa sig en samlad bild och veta i vilket dokument man ska läsa då teman, områden och frågor inte sällan behandlas på olika ställen. Dokumentet "Översiktsplan för Umeå kommun" håller ihop Översiktsplanens olika dokument och lotsar till de olika delarna. Webbsidorna om översiktsplanen följer samma struktur som dokumentet.

Genom att läsa Översiktsplan för Umeå kommun ska det vara lätt att få en uppfattning om Umeå kommuns intentioner, vad Umeå kommun vill och vart Umeå är på väg.

Så hittar du rätt bland teman, fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen är bland annat indelat i olika tematiska områden. I dessa teman görs beskrivningar av kommunens förhållningssätt i olika frågor. Dessa teman kommer från de olika fördjupningar och tillägg som tagits fram.

Läs mer genom att se hur det är tänkt för ett visst tema eller utifrån fördjupningar för ett specifikt område.

Läs mer utifrån olika teman

Exempel på teman är: Kultur och fritid bebyggelseutveckling, trafikplanering, grönstruktur och landsbygdsutveckling.

Läs mer utifrån geografisk plats

Exempel på fördjupningar för olika platser är: Röbäck, Älvslandskapet, Universitetsstaden och Ön.

Pågående planering

Flygbild Sävar

Sävar

Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Sävar väntas växa kraftigt och planeringen för fler bostäder blir därför en viktig fråga. En annan viktig fråga är dragningen av Norrbotniabanan.

Flygbild Sävar

I20-området

Planen syftar till att tydliggöra kommunens syn på hur området kan utvecklas på lång sikt. Här finns goda förutsättningar för att utveckla tätorten med ny blandstadsbebyggelse i ett centralt läge.

Flygbild Sävar

Omvandling innanför ringleden

Arbetet med att omvandla vägarna innanför ringleden grundar sig på viljan att förbättra luftmiljön och klara fastlagda miljökvalitetsnormer och därmed möjliggöra fortsatt utveckling av Umeås centrala delar.

Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se

Kontaktuppgifter till övrig personal på Övergripande planering

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.