Startsida Umeå kommun

Älvslandskapet — tidigare händelser

Utställningshandling


Utställningshandling (pdf, 13 MB)

Samrådshandling och samrådsredogörelse


Den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet var på samråd, det andra steget i processen att ta fram översiktsplanen, mellan 22 oktober och fram till 22 december 2009. Inkomna synpunkter har inarbetats i den utställningshandling som är nästa steg.

Samrådshandling för älvslandskapet (pdf, 9 MB)

Bilaga 1: älvslandskapet i kulturhistoriska drag (pdf, 25 MB)

Bilaga 2: GIS-baserad landskapsanalys (pdf, 5 MB)

Samrådsredogörelse, resultat av samrådet (pdf, 8 MB)

Samrådsmöten


Under november 2009 hölls tre samrådsmöten om översiktsplanen för älvslandskapet, på Umeå Folkets Hus, på Grubbeskolan och i Strömbäck.

Umeå Folkets Hus
Ett samråd med allmänheten kring den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet genomfördes 4 november 2009 på Umeå Folkets Hus. Det skulle ge bred information kring planen och deltagarna skulle ges möjlighet att ställa frågor. Elva besökare kom till samrådet och hade frågor av olika karaktär:

  • Vad innebär förslagen om ny bebyggelse vid Backenområdet och hur kan cykelvägar utvecklas för att öka tillgängligheten?
  • Vilka möjligheter finns det att planera för ny bebyggelse vid Österfjärdens västra sida, som i planen är föreslagen som rekreationsområde?
  • Kan det eventuellt bli ny bebyggelse vid Lundåkern och Brinken? Det kommer att studeras närmare i den kommande fördjupade översiktsplanen för centrala stan.

Grubbeskolan
Samrådsmötet på Grubbeskolan hölls 18 november 2009.

Läs anteckningar från mötet (pdf)

Strömbäck
Samrådsmötet i Strömbäck hölls 19 november 2009.

Läs anteckningar från mötet (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.