Startsida Umeå kommun
Holmön

Strategiska mål för Holmön beslutade

Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal strategiska mål för Holmöns utveckling. I de övergripande målen ingår bland annat att det ska vara möjligt att bo, arbeta och bedriva verksamhet på Holmön med dagspendling från fastlandet. Holmöns natur- och kulturvärden ska också tas tillvara, utvecklas och marknadsföras för rekreation och turism.

Målen lyfter fram förutsättningar för Holmöns utveckling. Huvudmålet är att "det ska vara möjligt att bo, arbeta och bedriva verksamhet på Holmön och ha daglig arbetspendling till/från fastlandet". Där finns också andra mål för befolkning, boende, näringsliv, infrastruktur och samhällsservice, samt målet att Holmöns särpräglade natur- och kulturmiljöer ska lyftas fram och utvecklas för besökare och turister.

Omfattande dialog

Arbetet att ta fram målen bygger på ett medborgarförslag från 2010 om en utvecklingsplan för Holmön. Målen har formulerats i en omfattande dialog mellan kommunen och intressegrupper på ön under sommaren och hösten 2012. Måldokumentet har genomgående fått ett stort stöd av dem som har lämnat sina synpunkter.

Vindkraft en senare fråga

Måldokumentet tar inte ställning för eller emot vindkraft på Holmön, något som har gett upphov till delade meningar i dialogen. Vindkraft är en särskild fråga som tillsammans med frågan om framtida transportalternativ för Holmöleden kommer att tas upp senare.

Handling och bilagor

Klicka på bilder eller länkar för att öppna dokumenten.

Holmön – Umeås utpost i Kvarken, strategier för framtiden
Samrådsredogörelse för Holmön
Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården – en resurs för framtida utveckling
Kontakt

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Bo Widén
projektledare
Umeå kommun
090-13 99 85
070-326 23 54

Pernilla Helmersson
Umeå kommun
090-16 11 95
070-611 75 57
pernilla.helmersson@umea.se

Lena Egnell
Holmöns utvecklingsforum
lena.egnell@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/holmon

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.