Startsida Umeå kommun

Tidigare händelser

Bakgrund

För några år sedan beslutade kommunfullmäktige, som ett svar på en motion, att kommunen skulle börja planera för ett ekologiskt hållbart byggande på Ön. Då inleddes en omfattande process. Efter en tid av utredningsarbete, där också en dialog med umeborna ingick hösten 2007, beslutade en majoritet i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott att upprätta en samrådshandling som utgår från 2 500—3 300 lägenheter på Öns norra spets.

Tidigare konsekvensutredning

Kommunens konsekvensutredning visar att Ön behöver nya trafikåtgärder, bland annat en ny bilbro, om politikerna väljer att bygga 1 800 lägenheter (1 400 enheter) eller mer på området. Om beslutet blir att bygga 1 800 lägenheter eller färre bedömer tjänstepersonerna att konsekvenserna för trafiken inte blir så stora. Då behövs inte heller någon ny bilbro.

Konsekvensutredning (pdf)

Samrådshandling med skisser och exempel

Samrådshandlingen, som utgår från 2 500—3 300 enheter på Öns norra spets, är ett omfattande utställningsmaterial. Bilderna har tagits fram för att visa omfattningen av bebyggelsen, arkitekturen är bara skisser och exempel. Hur husen ska utformas bestäms senare, i detaljplanefasen. Samrådshandlingen beskriver hur Ön kan bebyggs etappvis. Perspektivet är långt, det tar 15—20 år att fullfölja planerna fullt ut, under förutsättning att efterfrågan på bostäder fortsätter att vara hög.

Samrådshandling (pdf, 3 MB)

Det kommunala bostadsbolaget Bostaden har presenterat ett förslag som omfattar ungefär 2 500—3 300 lägenheter, alltså ungefär den volym som kommunens tjänstepersoner planerar för. Det innebär inte att det är Bostadens förslag som kommer att förverkligas.

Resultat av samråd

Samrådshandlingen var ute på samråd från den 15 oktober till och med den 10 december 2007. Under hela perioden kunde allmänheten se, läsa och uppleva utställningsmaterialet här på umea.se. Det fanns också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. 135 personer, företag, organisationer och myndigheter hade lämnat in yttranden vid samrådstidens slut. Resultatet av samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse (pdf)

Reviderat planförslag och utställning

Synpunkterna från samrådet har bearbetats och sammanställts i en samrådsredogörelse. Baserad på samrådsredogörelsen ställdes ett reviderat planförslag med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och samrådsredogörelsen ut från 5 maj till och med 11 augusti. Förslaget är i grunden detsamma som visades för allmänheten i dialog- och samrådsprocessen under hösten 2007. Några ändringar har det blivit: Det planerade bostadsområdet nedanför Fågelstigen på Teg har tagits bort. Områden för fritidsaktiviteter har kommit till, bland annat för spontanidrott. Det finns också förslag på ett nytt broläge.

Reviderat planförslag (pdf, 4,1 MB)

Mer information
Vad är en samrådshandling?
En samrådshandling är ett dokument som beskriver hur ett område kan bli efter ut- eller tillbyggnad. Samrådshandlingen visar till exempel upp omfattningen av kommunens planerade exploatering. En samrådshandling tas fram i ett tidigt skede av en process.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.