Startsida Umeå kommun
Snedbild över Sävar

Sävar - Nu går det att tycka till om Sävars framtid

Fram till söndag 30 september 2018 finns det möjlighet att lämna synpunkter på en ny fördjupad översiktsplan för Sävar. Planförslaget skapar förutsättningar för att stärka Sävars roll som naturnära centralort och visar på utvecklingen av en attraktiv livsmiljö i ett framtida större Sävar.

Med planförslaget ges fler möjlighet att bosätta sig och bedriva verksamhet i Sävar. Potentialen för service, folkliv och kollektiva resmöjligheter ökar med ett centralt placerat resecentrum kopplat till befintligt centrum. Här sätts även fokus på naturområden som Sävarån och Pålböleområdet och sociala värden, mötesplatser och barn och ungas perspektiv – viktiga för Sävars framtida utveckling.

Planeringen har skett i nära dialog med boende och verksamma i Sävar samt även med Trafikverket som ansvarar för planeringen av Norrbotniabanan.

Välkommen att diskutera planförslaget för Sävars framtid 

Under fyra tillfällen kommer samhällsplanerare från Umeå kommun samt representanter från Trafikverket finnas på plats i Sävarbiblioteket. Kommunens planförslag samt järnvägssträckningen presenteras och det finns möjlighet för alla intresserade att prata Sävars framtid. Samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Sävar har sedan tidigare förlängts till 30 september.

Representanter från Umeå kommun och Trafikverket finns på plats i Sävarbiblioteket under följande tider:

  • Torsdag 20/9 16.00–20.00
  • Fredag 21/9 11.00–13.00
  • Måndag 24/9 16.00–20.00
  • Onsdag 26/9 9.00–14.30

Ta del av samrådshandlingen

Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Sävar (PDF 13,6 MB)

Plankarta (PDF)

Det finns även möjlighet att ta del av samrådshandlingen på Sävar bibliotek fram till 30 september.

Lämna dina synpunkter senast söndag 30 september 2018

Du kan välja mellan att posta oss dina synpunkter eller fylla i webbformuläret.

Skicka post till:

Elin Lindkvist
assistent
Övergripande planering
Umeå kommun
901 84 Umeå

Märk kuvertet "Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Sävar".


Webbformulär
 En lång process

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Det finns möjlighet att påverka vid ett flertal tillfällen. Det första formella tillfället att tycka till är under samrådet. En översiktsplan följer de formella stegen samråd, utställning och därefter antagande i kommunfullmäktige. När planen är antagen följer en process med detaljplanering (som liknar översiktsplaneprocessen) och/eller bygglov.

Skede i översiktsplaneprocessen

Samrådsperioden är 7 maj 2018 – 30 september 2018.

Planprocessen översiktsplan

Tidigare plan

Planen från 1995 syftade till att skapa planmässiga förutsättningar för fortsatt utveckling av bostäder och arbetsplatser i Sävar. Planens tidshorisont var år 2010 med utblickar även efter 2010. Utveckling av centrum och trafikfrågorna var viktiga delar. Ny fördjupning är under framtagande med anledning av planering för Norrbotniabanan. Inriktningen är utveckling av Sävar som modernt stationssamhälle och tillväxt enligt scenario för bebyggelseutvecklingen. Den nya planavgränsningen omfattar ett större område än gällande plan. Arbetet är koordinerat med planering för Norrbotniabanan.

Fakta om fördjupningen för Sävar

Antagande

Antagen KF 1995.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell. Ersätts av pågående ny översiktsplanefördjupning när denne vinner laga kraft. Samråd beräknas ske 2018.

Avgränsning

Planområdet omfattar Sävar tätort med expansionsområde. 

Planens bärande teman

Bärande teman i kommande plan infrastruktur och stationsläge, bebyggelse, centrumfunktioner.

Särskild  upplysning 
Kontakt

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 52 hanna.jonsson@umea.se

Prenumerera på sidan

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Sidan har granskats 2018-09-19

Sidans kortadress: www.umea.se/plansavar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.