Startsida Umeå kommun
Illustration vindkraft

Klicka för att öppna karta som visar möjliga vindkraftsområden i Umeåregionen (pdf filstorlek)

Vindkraft i Umeåregionen

Planen syftar till att underlätta för såväl kommuner som andra myndigheter , exploatörer etc. vid prövning av vindkraftparker i regionen. I tillägget pekas områden för vindkraftetableringar ut. Se även kommentarer i avsnitt 3.17 om riksintressen. 

Sedan planen togs fram har ett antal faktorer förändrats såsom förändrade riksintressen och nya förutsättningar på grund av teknikutveckling. Handläggning av ärenden utifrån gällande plan kan utifrån detta innebära begränsningar. Riksintressena för vindbruk har förändrats sedan det tematiska tillägget beslutades. Några områden har tillkommit och tidigare utpekade områden har förändrats.  Teknikutvecklingen har gjort att verken numera är högre än de verk som var aktuella när vindkraftplanen togs fram. De högre verken kräver högintensiv blinkande hinderbelysning vilket kan upplevas störande för boende och påverka landskapsbilden. En annan förändring gäller att parkerna blivit större och att man vill etablera fler verk än de utpekade områdena rymmer.  De förändrade förutsättningarna kräver att vindkraftplanen behöver arbetas om på sikt.

Som stöd för bedömningar har ett underlag tagits fram och beslutats. Underlaget kallat Översyn vindkraft 2016 läses tillsammans med vindkraftplanen tills dess revidering av temtatiskt tillägg för vindkraft skett.

 

Fakta fördjupningen för vindkraft i Umeåregionen

Antagande

Antagen KF 2010.

Aktualitet

Aktualitetsförklaring 2016. Planen är aktuell men behöver på sikt ses över.

Avgränsning

Kommuner inom Umeåregionen: Umeå, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln samt Vännäs.

Planens bärande teman

Vindkraft

Särskild  upplysning 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.