Startsida Umeå kommun
Plankarta Öster om Skravelsjö

Småhusområde öster om Skravelsjö

Öster om Skravelsjö planeras Umeås nästa stora småhusområde som fullt utbyggt plats för 2000 - 2500 invånare i en tät, låg småhusbebyggelse. Området ligger vid och strax utanför femkilometersgränsen från stadskärnan.

Utgångspunkten har varit att området planeras för minst 2200 personer vilket är den volym som bland annat bedöms krävas för att motivera kostnader för en förlängning av stomstråk för kollektivtrafik. Det stora antalet tillflyttande ger förutsättningar för en förlängning av kollektivtrafikstråket från Röbäck med 100 procents täckningsgrad. För att etablera hållbara resmönster är det centralt att kollektivtrafik finns utbyggt i ett tidigt skede.

Enskilda villor och radhus

Enskilda villor blandas med gruppbyggda småhus och radhus av den typ som också återfinns i den gamla delen av byn. Tomtebos villakvarter kan fungera som referens på vilken typ av blandning och täthet som eftersträvas. Tätheten är avgörande för att kunna erbjuda en god kollektivtrafik i förlängningen av stomlinjen som idag slutar i Röbäck. På sikt kan bebyggelsen och bussen nå fram till Skravelsjös bygata. Det är f.ö. fullt möjligt att redan nu påbörja en utökning av Skravelsjös bebyggelse med stöd av gällande områdesbestämmelser för byn.

Nya gator

Nya gator och tomter måste planeras med hänsyn till topografin och kommer därför inte att kunna utformas som ett strikt rutnät utan i mer böljande former som följer terrängen. Genom området planeras för en centralt placerad gata i förlängningen av Röbäcks längsgående huvudgata. Kollektivtrafiken ges företräde, all bebyggelse nås inom 500 meters gångavstånd från stomlinje och gående och cyklister kommer, liksom i den gamla delen av byn, att prioriteras före biltrafik i detta huvudstråk.

Plats bör reserveras för t.ex. förskolor och gruppbostäder längs den planerade huvudgatan. Placeras dessa verksamheter där gatan korsar de föreslagna grönstråken blir de både lättillgängliga och ger god tillgång till naturmarken. Det kan även ge samordningsvinster med friytor för förskola och grönområden för boende.

Ta tillvara de naturliga förutsättningarna

Nyexploateringsområdet består i huvudsak av höglänt, torr skogsmark som lämpar sig väl för tät småhusbebyggelse samt av en låglänt, blöt del ned mot Skravelsjövägen. Målsättningen är att till fullo ta tillvara de naturliga förutsättningar som området erbjuder. Marken sluttar mot söder och ger därför mycket goda förutsättningar för bebyggelse som trots hög täthet får goda solvärden. Vid områdets södra kant närmast Skravelsjövägen kan åkermarken vara lämplig att utveckla med några enheter för s.k. hästnära boende eller små fritidsjordbruk.

För att ta tillvara närheten till omgivande skogsmarker och även fin utsikt från bergets topp föreslås breda grönstråk som delar upp bebyggelsen i tre åtskilda partier som också kan vara lämpliga utbyggnadsetapper. Den låglänta delen lämpar sig väl för att ta hand om dagvattnet genom rening och infiltration. Så långt möjligt ska dagvattnet tas omhand på den egna tomten men kan också utgöra ett vackert tillskott inne bland byggnadskvarteren genom t.ex. parkanläggningar med små dammar där värdefull skog också tagits tillvara. I kommande dagvattenutredning bör inriktningen vara en öppen dagvattenhantering som begränsar höga flöden på ett naturligt sätt. Risker för erosion i Röbäcksravinen bör begränsas liksom risk att Degernäsbäcken svämmar över på Röbäcksslätten.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.