Startsida Umeå kommun

Bostäder på Söråkern

Söråkern föreslås som nytt bebyggelseområde i Röbäck. Söråkern utgörs av cirka 15 hektar (150 000m2) bördig åkermark sydost om Röbäcks by och Röbäcken. I öster avgränsas åkern av riksvägen och i söder mot Röbäcksskogen. I åkerns västra gräns ligger Röbäcks idrottsförenings anläggningar med fotbollsplaner, parkeringsytor och Elofssonhallen. Vidare angränsar i samma område Linneaskolan med dess byggnader och friytor.

Röbäck är att betraktas som en stadsdel vilket, enligt Översiktplan för Umeå- Fördjupning för Umeås intentioner, innebär att ambitionen är en planerad ökning av befolkningen med cirka 25 % i befintliga stadsdelar. Utifrån detta har komplettering med omkring 600 personer prövats för Röbäck.

En noggrann avvägning har gjorts mellan olika intressen, förutsättningar och intentioner i syfte att fastställa var ny bebyggelse, i den storleksordning översiktplanen för Umeå avser, är lämpligast. Processen har såväl utgått var en utbyggnad är fördelaktig, men även fungerat efter uteslutningsprincipen och var bebyggelse anses olämplig. Utveckling av Söråkern anses ha de bästa förutsättningarna för Röbäcks framtida utbyggnad. En sammanhållen bebyggelse tar tillvara på ytorna på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Ett naturligt och självklart val

Områdets läge i förhållande till byn möjliggör att området kan anknyta till den befintliga bystrukturen och integreras som en naturlig del av Röbäck. I en by där ”vi-känslan” är en uppskattad kvalité, är det viktigt att den nytillkommande bebyggelsen får ett sammanhang samtidigt som dagens bybor får nya goda grannar.

Den tillkommande bebyggelsen drar nytta av de strukturer och värden som även uppskattas av de som idag bor i Röbäck. Däribland räknas det avskilda, gemenskapen, närheten till staden men samtidigt känslan av att bo på landet, den långsamt vuxna byns charm med god infrastruktur och trygghet.

Den nytillkommande bebyggelsen, kommer för dagens Röbäcksbor i sin tur att skapa en bättre tillgänglighet till värden som idag inte har samma centrala plats i byn. Däribland får nämnas Linnéaskolan, idrottsplatserna och Elofssonhallen, Röbäcken samt skogen med sina rekreativa värden. Detta sker inte enbart genom bättre och genare stråk, men även genom bebyggelsen, de nya grannarnas ögon och ökad trygghet att röra sig genom byrummet. Som, i en god relation, ger och tar vald plats- till och från gamla Röbäck. Söråkern är den enda plats där detta bedömts vara möjligt.

Skolan i byn

Med Linnéaskolan får de nya bostadskvarteren en naturlig förankring i byn kring till vilken bebyggelsen kan förhålla sig. Även tryggare vägar till och från skolan och en ökad mängd människor som rör sig i området skapar en trygghetskänsla för barn och unga. Skolan blir en punkt för den nya bebyggelsen att slå rötter i. Skolan lyfts ur sitt, idag perifera läge i byns ytterkant, till att bli en central beståndsdel av byn. Skolan blir ”kyrkan i byn”, en naturlig målpunkt och identitetsbärare. Även detta gör området unikt.

Kollektivtrafik, ny väg med mera

Bostadsbebyggelse på Söråkern får tillgång till en attraktiv och funktionell kollektivtrafik. Lokalisering av bebyggelse med ett maximalt avstånd på 500 meter från stomlinjenätet är en förutsättning för kollektivtrafiken att kunna konkurrera med biltrafiken och således bli en viktig beståndsdel i att skapa en hållbar stadsdel. En ny gata föreslås från Riksvägen genom bebyggelseområdet Söråkern till Linneaskolan och idrotts- och friluftsområdet. Tillgängligheten förbättras och Sönkmyrvägen avlastas. På sikt kan Sönkmyrvägen komma att kopplas ihop med Söråkern. Förbättrad tillgänglighet skapas även genom den struktur av ny gång- och cykelväg som föreslås.

Idrottsområdet

Idrottsområdet utvidgas söderut och en bit in i skogen för att säkra plats och skapa utrymme för fotbollsplaner och evenemangsyta samt ytterligare öka tillgängligheten till Röbäcksskogen. Befintliga fotbollsplaner på gräs ersätts av sportaktivitetsytor inom utpekat idrottsområde.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.