Startsida Umeå kommun
Foto från Röbäcksdagen

Hembygdsföreningen gav Umeå kommun möjlighet att medverka på Röbäcksdagen i september 2015. Besökarna samtyckte till den bild tidigare Röbäcksbor gett uttryck för angående byns karaktär, utmaningar och värden. Foto: Karin Wilstrand

Dialog med Röbäcksbor

Röbäcksborna har kommit med synpunkter och idéer till planeringen av Röbäck vid olika tillfällen; under hösten 2014 hölls ett dialogmöte på Linneaskolan med mer än 160 besökare och kommunens projektgrupp deltog även vid Röbäcksdagen 2015. Utöver det har projektgruppen haft många enskilda möten med en rad olika intressenter.

Vid dialogmötet samt via webben och specifika möten har det även funnits möjlighet att besvara en enkät om Röbäcks utemiljö, till exempel kunde man peka ut favoritplatser samt dåliga och bra platser. Över 220 personer har varit med i enkäten och resultatet redovisas i en så kallad sociotopkarta i planförslaget.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som tog er tid att delge synpunkter och idéer. Det har kommit in mycket viktig kunskap som använts som underlag i samrådsförslaget för Röbäcks utveckling.

Till höger finns en dialogsammanställning och här nedan redovisas hur idéer och synpunkter har inarbetats i planförslaget.

Trafiken - den klart mest engagerande frågan

Vad sas vid dialogen?

 • Trafiksituationen i Röbäck upplevs som problematisk och påverkar trygghetskänslan, val av transportmedel, bullernivån i byn samt ger trängsel vid ICA, skolorna och Röbäcks idrottsplats (IP).
 • Det är framförallt Riksvägen och Skravelsjövägen som upplevs som otrygg för gående och cyklister (GC). Det finns dessutom önskemål om en ny väg från Riksvägen till Röbäcks IP.

Vad säger planförslaget?

 • Skravelsjövägen prioriteras för hållbara transportsätt med trafiksäkerhet i fokus.
 • Nya länkar för bland annat gång och cykel föreslås till Umeå centrum och servicepunkter. Trafikverket bygger GC-väg längs Riksvägen till skolan.
 • Föreslagen bebyggelse på Söråkern knyter med nya kopplingar ihop skolan med gamla byn.
 • Ny väg från Riksvägen blir en tydlig infart till Röbäcksskogen och idrottsplatsen och avlastar därmed Sönkmyrvägen.

Rekreation - en stor del av människors vardag

Vad sas vid dialogen?

 • Rekreation är en stor del av människors vardag - oberoende av avstånd besöker större andelen av Röbäcksborna rekreationsområdena flera gånger i veckan eller dagligen. Skogen, slätten och idrottsplatsen är de platser som nämns allra mest. Även lekplatsen vid Håkabäcksvägen uppmärksammas.
 • Önskemål framförs om kvalitativa och rekreativa lekplatser och motionsspår, gång- och cykelbanor, en mötesplats i byn, plats för den ideella hästföreningen, sammanhängande skidspår mellan skogarna.

Vad säger planförslaget?

 • Röbäcksskogen föreslås vara ett av Umeås tre stora friluftsområden, av samma dignitet som Stadsliden/Gammlia och Nydala. Kommunen ska på sikt köpa in marken i skogen för att långtidssäkra friluftsområdet. Ingen bebyggelse föreslås i skogen förutom längs Sönkmyrvägen i samband med befintlig bebyggelse.
 • Slättens rekreativa värden kan ökas genom gröna stråk från omliggande bostadsområden, orienterings- och informationsskyltar. Stor hänsyn ska tas till natur- och landskapsvärden samt jordbruk.
 • Området omkring lekplatsen vid Håkabäcksvägen är utpekat som allmänt ändamål.

Lantlighet, bykänsla och natur

Vad sas vid dialogen?

 • Lantligheten är en central identitetskapare för Röbäck. Vyerna, djurhållningen, det aktiva jordbruket och fågellivet är några värdefulla egenskaper som slätten för med sig. En annan identitetskapare är bykänslan. Skalan på bebyggelsen, det gamla och nya, bekantskapen och lugnet är karaktäriserande för Röbäck. En tredje bidragande egenskap till Röbäcks identitet är naturen och de rekreationsmöjligheter som tillkommer.
 • Bybornas favoritplatser är på första plats skogarna (skogen vid travet och skogen vid Röbäcks IP), på andra plats slätten och på tredje plats Svidjan som ligger intill slätten. Bykänslan nämns som viktig och det är uppskattat att man hälsar på varandra i byn.
 • Det ses som centralt att bevara den lantliga bykaraktären med närhet till skog och rekreation när Röbäck ska utvecklas. Det är de främsta egenskaper som gör Röbäck unikt enligt Röbäcksborna själva.

Vad säger planförslaget?

 • Bebyggelse vid slätten undanhålls för att inte äventyra jordbruket och naturområdet och därmed även behålla lantligheten med vyer och fågelliv.
 • Nya bostadskvarter i en tät miljö föreslås på Söråkern. Hänsyn ska tas till omkringliggande bebyggelsekaraktär och siktlinjer över slätten och bostadsområdet kan bilda en tydlig gräns mellan slätt och bebyggelse. Närheten till befintlig service, busshållplats, skola och befintlig myllrande bystruktur har varit avgörande vid val av lokaliseringen.
 • Söråkerns läge i förhållande till byn möjliggör att området kan integreras som en naturlig del av Röbäck. I en by där ”vi-känslan” är en uppskattad kvalité är det viktigt att den nytillkommande bebyggelsen får ett sammanhang samtidigt som dagens bybor får nya goda grannar.
 • Skolan ligger idag i ett perifert läge i byns ytterkant. I och med föreslagen bebyggelse blir den centralt belägen i byn och en naturlig målpunkt.

Astrid Johansson hade många idéer om hur Röbäck borde vara i framtiden och gjorde en fin illustration. Hennes önskemål handlade till exempel om en sjö och sommarcafé vid Glödheta.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.